Paryż

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Paryż

BT Francja

Paryż

Terminy równoznaczne

Paryż

  • UF Paris

Powiązane terminy

Paryż

70 Opis archiwalny results for Paryż

70 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Marii Tarasewicz

Relacja biograficzna Marii Tarasewicz dotyczy życia w majątku Leonardowo, życia towarzyskiego w majątkach na Ziemi Wileńskiej, pobytu Marszałka Piłsudskiego w Miadziole, wybuchu II wojny światowej, represji, którym poddawani byli Polacy z Ziemi Wileńskiej po zajęciu tych terenów w 1939 przez ZSRR, pracy w kołchozie, trudów życia na terenie Republiki Białoruskiej, okoliczności przyjazdu do Polski w 1958 i życia w Łodzi zaróno w okresie PRL jak i po 1989 roku. Na koniec świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza do projektu "100 100-latków na 100-lecie".

Tarasewicz Maria

Relacja Alicji Szastyńskiej-Siemion

Relacja Alicji Szastyńskiej-Siemion, profesor w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczy studiów i pracy naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim, a także życia przed wojną, okupacji niemieckiej i radzieckiej, stalinizmu w Polsce, wydarzeń 1956 roku, wydarzeń Marca 1968 i inwazji na Czechosłowację.

Szastyńska-Siemion Alicja

Relacja Jana Kubiaka

Relacja Jana Kubiaka, elektryka Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych "Hutmen", działacza opozycyjnego, członka Członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Relacja dotyczy roli Kościoła w Polsce w latach 80. XX wieku, atmosfery panującej w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, działalności drukarskiej Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizacji mszy za ojczyznę, działań Służb Bezpieczeństwa utrudniających funkcjonowanie duszpasterstwa, nieoficjalnej działalności opozycyjnej na terenie zakładu pracy, strajków w zakładach pracy.

Kubiak Jan

Relacja Andrzeja Mientusa

Relacja Andrzeja Mintusa, piłkarza ręcznego,trenera, brązowego medalisty Mistrzostw Świata i mistrza Polski. Relacja dotyczy fascynacji sportem, studiów na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, gry w Stali Zawdzkiem, Gwardii Opole, Śląsku Wrocław oraz w niemieckim klubie w Hüttenbergu, wyjazdów zagranicznych, zdobycia mistrzostwa Polsi ze Śląskiem Wrocław, emigracji do Niemiec. Świadek porównuje realia klubów polskich do klubów niemieckich. W relacji pojawia się również wątek dotyczący stanu wojennego w Polsce.

Mientus Andrzej

Relacja Wiesława Zagórnego

Relacja Wiesława Zagórnego, pracownika m.in. PZL Hydral, uczestnika wydarzeń Sierpnia 1980 roku we Wrocławiu. Pierwsza relacja dotyczy strajku w Zajezdni nr 7 we Wrocławiu z perspektywy delegata Zakładów Remontowych Energetyki Wrocław, tworzenia struktur zakładowego związku zawodowego, stanu wojennego, manifestacji ulicznej z 31 sierpnia 1982 roku. Druga relacja dotyczy młodości i doświadczeń szkolnych oraz zawodowych.

Zagórny Wiesław

Relacja Władysława Załogowicza

Relacja Władysława Załogowicza ps. „Feluś”, żołnierza 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK, dowódcy harcerskiego plutonu „Grunwald”, aresztowanego przez UB i skazanego na 5 lat więzienia, autora książki „Na Łyczakowie”. Relacja dotyczy przeżyć II wojy światowej, a także działalości w ZWZ-AK, służby w szeregach 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich AK, dowodzenia plutonem „Grunwald”, udziału w akcji „Burza”, aresztowania przez NKWD i osadzenia w transporcie na Syberię, ucieczki z transportu i działalności konspiracyjnej, aresztowannia przez UB i przenosin do Wrocławia po wyjściu z więzienia.

Załogowicz Władysław

Relacja Bohdana Roskowskiego

Relacja Bohdana Roskowskiego, Powstańca Warszawskiego, odznacoznego Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Armii Krajowej nadany w Londynie, dotyczy II wojny światowej w Warszawie, Powstania warszawskiego, oblężenia Wrocławia przez Armię Czerwoną.

Rostkowski Bohdan

Relacja Jana Kukuły

Relacja profesora Jana Kukuły dotyczy przede wszystkim jego kariery naukowej i zaangażowania w latach 80. w działalność opozycyjną, wykonywanych w technice mezzotinty grafik w Ognisku Kultury Plastycznej przy pl. Solnym, które później trafiały do wielu wydawnictw niezależnych związanych z „Solidarnością”, prac wraz z Januszem i Jadgwigą Halickimi oraz Andrzejem Żarnowieckim nad grafiką: 15 stacji Drogi Krzyżowej oraz przekazania jednej z kopii Drogi do Dortmundu, jako podziękowanie za pomoc materialną jaką dortmundczycy ofiarowali wrocławianom w czasie stanu wojennego.

Kukuła Jan

Relacja Leszka Budrewicza

Relacja Leszka Budrewicza, współpracownika KOR, rzecznika Studenckiego Komitetu Solidarności, działacza struktur podziemnych"Solidarności", współorganizatora ruchu "Wolność i Pokój", dziennikarza i pisarza. Relacja
dotyczy działalności w opozycyji przed 1989 rokiem, Solidarności Polsko-Czechosłowackiej oraz organizacji Festiwalu Kultury Czechosłowackiej.

Budrewicz Leszek

Relacja Aureliusza Marka Pędziwola

Relcja Aureliusza Marka Pędziwola, opozycjonisty w PRL, internowanego w stanie wojennym, niezależnego dziennikarza i publicysty pracującego dla wielu polskich i zagranicznych gazet i rozgłośni radiowych. Relacja dotyczy działaności opozycyjnej, internowania, emigracji do Austrii, organizacji Festiwalu Niezależnej kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu oraz Aksamitnej Rewolucji.

Pędziwol Aureliusz Marek

Relacja Mieczysława Inglota

Relacja biograficzna profesora Mieczysława Inglota, historyka literatury, profesora zwyczajnego nauk humanistycznych, specjalizującego się w historii literatury polskiej okresu romantyzmu. Relacja dotyczy historii życia profesora, dzieciństwa spędzonego we Lwowie oraz w Albigowej, lat wojennych, powojennego okresu spędzonego w Krakowie, a następnie we Wrocławiu, edukacji, działaności dziennikarskiej, zatrudnienia w Instytucie Filologii Polskiej po skończonych studiach, środowiska literackiego lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, działaności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, opozycji solidarnościowej na Uniwersytecie Wrocławskim, historii zwrócenia Synagogi pod Białym Bocianem gminie żydowskiej, relacji między profesorami na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, epidemii ospy we Wrocławiu.

Inglot Mieczysław

Relacja Maxa Ryttera

Relacja Maxa Ryttera urodzonego w 1936 r. w Béthune w rodzinie polskich emigrantów zarobkowych. Relacja dotyczy dzieciństwa i okupacji niemieckiej w Béthune, edukacji w Polskim Liceum w Paryżu, pracy Polaków w górnictwie, języka polskiego w środowisku emigracyjnym, funkcjonowania Polaków w państwie francuskim, wyjazdu do Polski i pierwszych lat pobytu w Szczecinie.

Rytter Max

Figurka anioła z gitara /uszkodzona/

  • PL OPiP VII-2-1-505
  • Obiekt
  • Część z Muzealia

figurka anioła z gitara /uszkodzona/
ceramika malowana szkliwiona
kolory: błękitny złoty, różowy, biały
kupiona w Paryżu
zwana przez h. Tomaszewskiego bardotka

Relacja Zygmunta Staszewskiego

Relacja Zygmunta Staszewskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym, pracownika Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu, twórcy Sekcji Energetycznej Solidarności na Dolnym Śląsku, delegata na pierwszy zjazd Solidarności, wykładowcy New York University. Relacja dotyczy działaności opozycyjnej oraz działaności Polonijnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Staszewski Zygmunt

Relacja Aleksandra Gleichgewichta

Obszerna, dwuczęściowa relacja Aleksandra Gleichgewichta, działacza opozycji demokratycznej w PRL, współpracownika KOR, współzałożyciela wrocławskiego SKS, redaktora naczelnego "Solidarności Dolnośląskiej", redaktora Radia "S", internowanego w stanie wojennym. Relacja biograficzna Aleksandra Gleichgewichta dotyczy historii rodziny, żydowskich korzeni, działalności opozycyjnej, powstania SKS we Wrocławiu, kontaktów z KORem i wpływu Jacka Kuronia na młodych działaczy opozycji, aresztowania na czas strajku w sierpniu 1980 roku, tworzenia się Solidarności na Dolnym Śląsku, powstania redakcji Biuletynu, a także Radio Solidarność, internowania, emigracji do Norwegii, próby powrotu do Polski na początku lat 90-tych, ponownego wyjazdu do Norwegii. Druga część relacji to moderowana pytaniami część, w której świadek dopowiada i komentuje wydarzenia z współczesnej perspektywy, a także opowiada o najnowszych wydarzeniach w jego życiu takich jak odbudowanie Gminy Żydowskiej we Wrocławiu oraz zaangażowaniu w życie tej społeczności nie tylko ze względów religijnych ale mocniej ze względów kulturowych.

Gleichgewicht Aleksander

Relacja Doroty Simonides

Relacja biograficzna Doroty Simonides profesor nauk humanistycznych, folklorystki, posłanki na Sejm PRL VIII kadencji oraz senator w latach 1990–2005, odznaczonej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Bronisława Komorowskiego oraz Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za wkład w pojednanie polsko-niemieckie.

Simonides Dorota

List Eugene Claudiusa Petita do arcybiskupa Kominka

List Eugene Claudiusa Petita prezesa Comité Francais des amis de la Pologne (Francuskiego Towarzystwa Przyjaciół Polski) do arcybiskupa Kominka w związku z kandydaturami na członków towarzystwa - m. in. preferowanie wyboru mężczyzn. Pojawia się również prośba o przekazanie informacji na temat biskupów amerykańskich podzielających powyższe zapatrywania.

kościół katolicki