organizacja życia po wojnie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

organizacja życia po wojnie

Terminy równoznaczne

organizacja życia po wojnie

Powiązane terminy

organizacja życia po wojnie

402 Opis archiwalny results for organizacja życia po wojnie

402 results directly related Exclude narrower terms

Maria Homerska - relacja

 • Wspomnienia Marii Homerskiej z okresu przedwojennego. Następnie opisuje losy swojej rodziny z okresu II wojny światowej. Przymusową deportację z Rzeczpospolitej na Syberię, warunki życia na miejscu, pracę przymusową. Opowiada o chorobach i niedoli na miejscu, a także o represjach ze strony NKWD. Następnie opisuje powrót do kraju i zamieszkanie w Dusznikach Zdrój, a także organizację życia po wojnie.]
 • Zakres chronologiczny: 1930-1974
 • Miajsca wydarzeń: Husaki (woj. podlaskie), Połoneczka (Białoruś), Nieśwież (Białoruś), Nowogródek (Białoruś), Horodziej (Białoruś), Archangielsk (Rosja), Duszniki Zdrój.

Homerska Maria

Ludwik Konarski - relacja

 • Wspomnienia Ludwika Konarskiego od momentu narodzin, poprzez wydarzenia I wojny światowej. Opowiada o obronie Lwowa, w której brał udział. następnie o swojej pracy w II RP w nadleśnictwie. Podczas II wojny światowej zostaje powołany do armii, następnie po klęsce zostaje pojmany i deportowany wgłąb ZSRR gdzie zostaje osadzony w więzieniu, a następnie przetransportowany na daleką Syberię. Opisuje warunki pracy w łagrze, choroby i niedole, których był uczestnikiem. W dalszej części opowiada o długiej drodze do ojczyzny i przeciwnościach losu, które go po drodze spotykały. Po powrocie do kraju opisuje organizację życia po wojnie w PRL. Swoją pracę, przynależnośc do organizacji, oraz odznaczenia, które uzyskał aż do 1990 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1895-1990
 • Miejsca wydarzeń: Sędziszów (pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie), Kielce, Raszków (pow. ostrowski, woj. wielkopolskie), Chęciny (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), Lwów (Ukraina), Rajgród (pow. grajewski, woj. podlaskie), Białowieża, Brześć (dawniej Litewski, Brześć nad Bugiem - Białoruś), Łuck (Ukraina), obwód swierdłowski (Rosja), Kijów (Ukraina), Łódź, Warszawa, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

Konarski Ludwik

Henryk Gołygowski - relacja

 • Wspomnienia Henryka Gołygowskiego z okresu dzieciństwa w II Rzeczpospolitej. Opisuje on dzieciństwo, losy rodziny w przeddzień wybuchu wojny, a następnie tułaczkę i niedolę jakiej zostali poddani. W relacji znajdujemy wspomnienia dotyczące śmierci ojca i brata. Opisuje dokładnie represje jakim został poddany. Następnie dowiadujemy się o sposobie w jaki zostali deportowani z terenów Polski wgłąb ZSRR na daleką Syberię. Pan Henryk opisuje szczegółowo podróż, przyjazd na miejsce oraz warunki jakie zastali. W dalszej części opowiada o uwięzieniu go przez NKWD za odmowę przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Snuje więzienną opowieść pełną przemocy i pogrady. W końcowej części relacji dowiadujemy się o tym w jaki sposób udało mu się wrócić do kraju i jak wyglądało jego życie po zakończeniu wojny.]
 • Zakres chronologiczny: 1924-1973
 • Miejsca wydarzeń: Łuck (Ukraina), Włodzimierz (Ukraina), Kowel (Ukraina), Wilno (Litwa), Niemież (Litwa), Smoleńsk (Rosja), Omsk (Rosja), Nowosybirsk (Rosja), Barabińsk (Rosja), Barnauł (Rosja), Czelabińsk (Rosja), Chełm (woj. lubelskie), Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie), Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie).

Gołygowski Henryk

Jadwiga Szlakowicz - relacja

 • Wspomnienia Jadwigi Szlakowicz z okresu II wojny światowej. Opisuje w nich pokrótce co stało się z poszczególnymi członkami jej rodziny. Osią relacji jest wywózka do Kazachstanu, którą to przedstawia szczegółowo - zarówno samą podróż jak i warunki życiowe jakich doświadczyli na miejscu. Opowiada o pracy, którą musiała wykonywać, o wyżywieniu jakie dostawało się na miejscu w zamian za niewolniczą harówkę. Następnie opisuje trudności z odnalezieniem zaginionych członków rodziny i problemy związane z powrotem do ojczyzny. Na koniec opisuje lata bezpośrednio po powrocie, o zawirowaniach rodzinnych, które na sam koniec zaprowadziły ją do Wrocławia.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1952
 • Miejsca wydarzeń: Львів (Lwów, Ukraina), Obwód Semipałatyński (Rosja), Аягөз (Ajagoz, Kazachstan), Куйбышев (Kujbyszew, Rosja), Leżajsk (pow. leżajski, woj. podkarpackie), Wrocław, Szczecin

Szlakowicz Jadwiga

Świadectwo

Świadectwo Chrobot Julian zaświadczenie ukończenia kursu pisania na maszynie dla Chrobot Julian

Drukarnia Archidiecezjalna Wrocław

Książeczka wojskowa

książeczka wojskowa zawierająca dane ewidencji wojskowej i ewidencji ogólnej okaziciel Chrobot Julian

Rejonowa Komenda Uzupełnień Wrocław

Zaproszenie: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na spotkanie prezentujące książkę "Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej". Spotkaniu będzie towarzyszyć dyskusja o działaniach i aktywności młodzieży na terenach Ziem Zachodnich po II wojnie światowej oraz projekcja filmu "Oczami dziecka" ukazującego historię Zbigniewa Nowaka - fotografa i wieloletniego współpracownika "Wieczoru Wrocławia", który jako dziecko był świadkiem powstań: Warszawskiego oraz w Getcie Warszawskim, a następnie przeniósł się wraz z rodzicami do jeszcze należącego do Niemiec Wrocławia. Film przedstawia świat wojny i pierwszych dni po jej zakończeniu widziany z perspektywy dziecka.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Zaproszenie: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na spotkanie prezentujące książkę "Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej". Spotkaniu będzie towarzyszyć dyskusja o działaniach i aktywności młodzieży na terenach Ziem Zachodnich po II wojnie światowej oraz projekcja filmu "Oczami dziecka" ukazującego historię Zbigniewa Nowaka - fotografa i wieloletniego współpracownika "Wieczoru Wrocławia", który jako dziecko był świadkiem powstań: Warszawskiego oraz w Getcie Warszawskim, a następnie przeniósł się wraz z rodzicami do jeszcze należącego do Niemiec Wrocławia. Film przedstawia świat wojny i pierwszych dni po jej zakończeniu widziany z perspektywy dziecka.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Legitymacja szkolna na rok 1946

Okazicielem legitymacji Urszula Smalcówna; legitymacja ważna do 31.12.1946, nie prolongowana; 3 pieczęcie Państwowego Liceum Pedagogicznego we Wrocławiu; podpis U. Smalec; podpisy przedstawiciela szkoły; na odwrocie zdjęcia napis odręczny Smalcówna Urszula ur. 10.VI.1926 r. Komarno pow. Rudki

Państwowe Liceum Pedagogiczne we Wrocławiu

Karta uprawniająca do nabywania biletów ulgowych

Okazicielem legitymacji Urszula Smalcówna, uczennica; legitymacja ważna w 3. i 4. kwartale 1946; 2 pieczęcie owalne Zakładów Komunikacyjnych we Wrocławiu; 4 pieczątki z logo ZKW w kształcie tarczy; podpis U. Smalec; na odwrocie niezrozumiałe adnotacje ręczne

Zakłady Komunikacyjne Miasta Wrocławia

Książeczka legitymacyjna 1948/1949

Indeks Urszuli Smalcówny; ostatni wpis 18.10.1952; na s. 2 i 3 identyczny tekst w języku łacińskim i polskim, informujący o wpisie U. Smalcówny na Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu; pieczęć okrągła uczelni

Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu

Kasa przyjmie

Potwierdzenie przyjęcia od Stanisława Molasy wpłaty za dzierżawę, składki członkowskiej i opłaty manipulacyjnej; podpisy S. Molasy i przedstawiciela Towarzystwa Ogrodów i Osiedli Działkowych

Towarzystwo Ogrodów i Osiedli Działkowych we Wrocławiu

Ślubowanie urzędnika terenowego Ministerstwa Skarbu

Tekst ślubowania urzędnika państwowego, złożony na Konstytucję z dnia 17.03.1921 i prawa ustanowione przez Krajową Radę Narodową, wystawiony na Edwarda Krzesińskiego, Naczelnika Wydziału Skarbu w Ząbkowicach; data i podpis E. Krzesińskiego; pieczęć tekstowa, tusz czerwony: Izba Skarbowa we Wrocławiu; późniejsza adnotacja ręczna: 88

Państwowe Zakłady Graficzne Nr 2 Wrocław

Odpis opinii o pracowniku

Odpis opinii starostwa powiatowego w Wałbrzychu nt. kierownika referatu wojskowego Józefie Skowerendzie, zatrudnionym od 10.10.1945; opinia pozytywna; odnotowanie cech formalnych oryginału: pieczęci, podpisu wicestarosty St. Kozłowskiego; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Zagodność z oryginałem stwierdzam Kierownik Kancelarii, nieczytelny podpis

Starostwo Powiatowe

Zaświadczenie Odbudowy Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu

Komitet Odbudowy Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu zaświadcza, że Janina Perkowska jest żoną zatrudnionego przez Komitet Stanisława Perkowskiego, w celu otrzymania przez pp. Perkowskich rodzinnych biletów tramwajowych; dwie pieczęcie tekstowe, tusz fioletowy, pierwsza z bordiurą: Administracja Zarządu Nieruchomości Miejskich we Wrocławiu Obwód III Rejon II; druga: Przewodniczący Komitetu Odbudowy Stadionu Horwath Wł.; 2 nieczytelne podpisy

Komitet Odbudowy Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu

Rota ślubowania urzędnika Państwowego Urzędu Repatriacyjnego

Tekst ślubowania urzędnika Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, złożony na Konstytucję z dnia 17.03.1921 i prawa ustanowione przez Krajową Radę Narodową, podpisany przez Józefa Wnukowskiego; tekst bez polskich znaków diakrytycznych i dwoma błędami językowymi; późniejsza adnotacja ręczna: 9.

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1947

Kalendarz na rok 1947, każdy miesiąc na osobnej kartce, zaznaczone fabrycznie uroczystości, święta i wspomnienia kościelne, a także 22. lipca jako Rocznica Manifestu PKWN; liczne notatki osobiste w języku polskim i niemieckim

Wydawnictwo "Polonia" Jelenia Góra

Karta meldunkowa

Karta meldunkowa z danymi osobowymi i adresowymi Józefa Wnukowskiego, ur. 26.10.1910 r. w miejscowości Suchodoł w powiecie Husiatyń, województwo Tarnopol, przybyłego do Żagania (wtedy: Żegania) 09.03.1946 r.; późniejsza adnotacja ręczna: 8

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Ślubowanie urzędnika państwowego

Tekst ślubowania urzędnika państwowego, bez określenia stanowiska, złożony na Konstytucję z dnia 17.03.1921 i prawa ustanowione przez Krajową Radę Narodową, podpisany przez Zbigniewa Grabowskiego, data i podpis Z. Grabowskiego; późniejsza adnotacja ręczna: 2

Krajowa Rada Narodowa

Karta ewakuacyjna - odpis No. 101

Odpis Karty ewakuacyjnej nr 1870, sporządzonej w biurze Rejonowego Pełnomocnika Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej ds. Ewakuacji w Stanisławowie, na nazwisko Wiktoria Jaworek, ewakuującej się z miejscowości Załucze (obwód iwanofrankiwski) do Nowego Sącza wraz z córkami: Kamilą, Bolesławą i Stanisławą oraz 10 cetnarami produktów żywnościowych i 10 przedmiotami użytku domowego; za zgodność z oryginałem poświadczył obwodowy Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Obwód X Dolnego Śląska; pieczęć Pełnomocnika, podpis: ...iańska.W nagłówku nazwa: Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, od sierpnia 1945 zmieniono nazwę na Generalny Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji; stanowisko pełnomocników obwodowych zlikwidowano wraz z powołaniem Ministerstwa Ziem Odzyskanych w listopadzie 1945

Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Karta pracy - Ministerstwo Aprowizacji i Handlu

Karta ewidencyjna nr 67, na nazwisko Ziemowit Tobolewicz, zatrudnionego w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu, Departamencie Dolny Śląsk, na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału Świadczeń Rzeczowych, przyjętego do pracy 19.03.1945; na odwrocie: zamieszkałego w Wejcherowie !, pozostają na utrzymaniu: żona Wanda, synowie: Mścisław i Władysław

Ministerstwo Aprowizacji i Handlu

Tymczasowy dowód tożsamości

zaświadczenie potwierdzające tożsamość Wacławy Kukulskiej, ur. 28.09.1907 r. dokument, uwierzytelniony pieczęcią Zarządu Gminy w Sławkowie.

Zarząd Gminny w Sławkowie

Zaświadczenie o przybyciu do Polski

Awers: zaświadczenie o przybyciu Wincentego Zadrożnego z terytorium Niemiec, zarejestrowaniu się go w Punkcie Przyjęcia w Szczecinie w dn.14.05.1946 i informacja o kierunku jego podróży - Chmieleń Wielki, powiat Przasnysz Na podstawie zarządzenia Rady Ministrów z dnia 12.10.1944/7 ob. (...) ma pierwszeństwo i prawo jednorazowego bezpłatnego przejazdu wszelkimi środkami lokomocji do Stacji Grudusk fotografia W. Zadrożnego; podpis Kierownika Punktu Przyjęcia PUR w Szczecinie - nieczytelny; adnotacja ręczna Brak dowodów pieczęć tekstowa Brak dokumentów pieczęć okrągła, częściowo zatarta: Rzeczpospolita Polska / Ministerstwo Administracji Publicznej / P.U.R./ Punkt przyjęcia...Rewers: 5 pieczęci prostokątnych - 3 fioletowe: PUR Olsztyn 28 V, PUR Skierniewice 14? 5 1946, PUR Brochów? 1 VIII 1946; 2 pieczęcie czerwone: Pożywienie wydano dnia 18 IX 1946 / Brochów dnia 2 X 1946, Posterunek M.O. Krzynowłoga-Mała pow. Przasnysz L. dz. 43/46; 1 pieczęć owalna fioletowa: Zarząd Gminy Krzynowłoga Mała powiat przasnyski; 2 adnotacje ręczne Zameldowano w dn. 23.V. rb we wsi Chmieleń Wielki tutejszej gminy - Krzynowłoga Mała dn. 23.V.1946 r. Wójt nieczytelny podpis; Zameldował się na posterunku dn. 23.V/1946; nieczytelny podpis, trudny do powiązania z którąkolwiek pieczęcią

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Mieszkanie niniejsze zajęte jest przez obywatela... / Èta kvartira zanâta graždanin...

Zaświadczenie o zajęciu mieszkania wystawione na nazwisko Ludwika ! Wilczek - adres, liczba pokoi, liczba osób; zakaz wstępu do mieszkania oraz wywozu z niego mebli i wyposażenia; poniżej powtórzony tekst w języku rosyjskim; dwa nieczytelne podpisy tej samej osoby; pieczęć okrągła Zarządu Miejskiego miasta Wrocławia (Obwodu I), pieczęć tekstowa Okręgowej Komisji Związkow Zawodowych na Dolny Śląsk we Wrocławiu, pieczęć tekstowa: Zweryfikowano; 3 adnotacje ręczne

Zarząd Miejski miasta Wrocławia Miejski Urząd Obwodowy

Odpis wyciągu metrykalnego z urzędu parafialnego w Samborze

Odpis zaświadczenia o zawarciu małżeństwa przez Ludwika Wilczka i Stanisławę Kulkę w parafii rzymskokatolickiej w Samborze w dniu 26.12.1938, wystawionego przez ks. M. Ziajkę; odpis sporządził archiprezbiter i radca duchowy, proboszcz parafii św. Maurycego, Paul Peikert; pieczątka urzędu parafialnego, podpis księdza Peikerta

Katholisches Pfarramt St. Mauritius Breslau

Kwit

Pokwitowanie odbioru zaliczki na pobory służbowe urzędnika P.U.R.

Borkowski Lucjan

Przewodnik po Wrocławiu

Informator historyczno-krajoznawczy o Wrocławiu i Dolnym Śląsku - rys historyczny, przewodnik po współczesnym Wrocławiu, wykaz urzędów i instytucji publicznych m. Wrocławia wraz z podaniem adresów: banki, Urząd Bezpieczeństwa, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, biblioteki, drukarnie, hotele, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, kina, kolej, Państwowa Komunikacja Samochodowa, Miejskie Zakłady Komunikacyjne, biuro podróży Orbis, Kościół katolicki, Kościół ewangelicki, księgarnie, Milicja Obywatelska, partie polityczne, poczta, prasa, sport, spółdzielnie, szkolnictwo, szpitale, teatry, towarzystwa społeczne i naukowe, ubezpieczalnie, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, władze i instytucje miejskie, państwowe i wojskowe, wydawnictwa, inneNa s. 3. pieczątka Stanisława Gorzkowicza

Komitet Organizacyjny Dni Kultury Polskiej na Ziemiach Zachodnich

Kartka pocztowa z obozu osób przemieszczonych (displaced persons)

Awers Displaced Persons Field Post Card / Na adres tylko / Vylucne pro adresu / Samo adresa / ręcznie: Mirosława Litke uli. Hrobrego No 8 Łudz woje. Łudzkie 2 znaczki Poczty Polskiej podbite stemplami urzędu pocztowego w Łodzi z datą 17.11.1945; wzdłuż krótszego boku notatka: Warsza. port czerniakowski / 136 ul. czerniakowska / Janina Juzwiak / Kanał Augustowski / tartakRewers: teksty w języku polskim, czeskim i chorwackim, do zaznaczenia do wyboru: Drogi (a) .... / Ja jestem zdrowya i czuje sie dobrze / Napisze jaknajszybciej / Spodziewam się szybko być w domi. Nie pisz. / Podpis ... wypełniono słowem: żono, zaznaczono 1. i 3. zdanie, podpisano: (...)

N.N.

Świadectwo odejścia ze szpitala

Świadectwo odejścia ze szpitala Wasyla Litke, zamieszkałego w Jeleniej Górze, przebywającego od 27.01 do 04.02.1948 w Szpitalu Miejskim im. prof. Kostaneckiego w Jeleniej Górze z powodu rozedmy płuc, zwyrodnienia mięśnia sercowego i niedociśnienia; szpital wnioskuje o zwolnienie pacjenta z pracy na 5 dni; pieczęć tekstowa kierownik kancelarii Barbary Malczewskiej, podpis B. Malczewskiej

Szpital Miejski

Legitymacja

Legitymacja urzędnika państwowego, ważna do 31.12.1948.

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Brzegu n/Odrą

Umowa

Umowa o pracę w szkole w charakterze sekretarki.

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Brzegu n/Odrą

Legitymacja

Legitymacja podreferendarza Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego, ważna do 1.12.1946.

Urząd Wojewódzki Wrocławski

Pokwitowanie

Pokwitowanie za wpłatę za mienie poniemieckie: meble.

Obwodowy Urząd Likwidacyjny na miasto Wrocław

Zaświadczenie

Zaświadczenie o zakupie mebli od Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego.

Obwodowy Urząd Likwidacyjny na miasto Wrocław

Premiowa pożyczka odbudowy kraju 1946 r. 2000 zł

Obligacja rządu PRL emisji A o numerze 23 w serii 003503 wartości 2000 zł. Na awersie znajdują się informacje o terminie spłaty i zasadach funkcjonowania obligacji, na rewersie umieszczono informacje o zasadach ich premiowania.

Ministerstwo Skarbu

Premiowa pożyczka odbudowy kraju 1946 r. 2000 zł

Obligacja rządu PRL emisji A o numerze 24 w serii 003503 wartości 2000 zł. Na awersie znajdują się informacje o terminie spłaty i zasadach funkcjonowania obligacji, na rewersie umieszczono informacje o zasadach ich premiowania.

Ministerstwo Skarbu

Świadectwo: Kurs Administracji Samorządowej

Świadectwo uczestnictwa w IV turnusie Kursu Administracji Samorządowej przy Ministerstwie Ziem Odzyskanych w Chorzowie-Batorym (Hajduki Wielkie) i zdania egzaminu, podpisane przez członków komisji egzaminacyjnej. Na odwrocie wyszczególniono przedmioty, które wchodziły w skład kursu.

Ministerstwo Ziem Odzyskanych

Zaświadczenie powracającego z prac przymusowych

Zaświadczenie dla osoby powracającej z robót przymusowych z Niemiec, z prośbą o ułatwienie jej bezpłatnego przejazdu koleją. Wydrukowane na odwrocie niemieckiego druku Arbeitsgemeinschaft Des Deutschen Fuhr und Kraftfahrgewerbes eGmbH.

Miejski Komitet Opieki Społecznej

Pozwolenie kat. IV na prowadzenie motocykli

Pozwolenie kat. IV Nr 022/49 na nazwisko Michał Drogomirecki, uprawniająca do prowadzenia motocykli na drogach publicznych R. P.; niewypełnione pola: ostrzeżenia, cofnięcie pozwolenia, zmiany miejsca zamieszkania; na s. 4 pouczenie dla kierowcy; pieczęcie: Zarządu Miejskiego w Legnicy - Samodzielnego Referatu Wojskowego, Prezydenta Miasta Franciszka Nowaka, Zarządu Miejskiego w Legnicy, pieczęć poświadczająca pobranie opłaty; podpisy właściciela i prezydenta miasta

Zarząd Miejski

Legitymacja Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupieckich

Legitymacja Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupieckich Dolnego Śląska potwierdzająca przynależność do Zrzeszenia Kupców Polskich w Legnicy oraz prowadzenie sklepu spożywczego na nazwisko Michał Drogomirecki, fotografia właściciela, znaczek ZKP w Legnicy poświadczający opłatę 100 zł, 3 pieczęcie ZKP w Legnicy; niewypełnione pola: kontrola składek na rok 194...; na 1 s. barwne logo Zrzeszenia Kupców Polskich

Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupieckich Dolnego Śląska we Wrocławiu

Potwierdzenie odbioru / Reichskarte für Urlauber =Kartka reglamentacyjna dla urlopowanych

Awers Potwierdzenie odbioru / Potwierdzam odbiór pisma Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego z dn. 17. lipca 1947 r. Nr. Os. - 2193/1/1947.- / Wołów dn. 24. VII 1947 r. / Piechnik Jan.Rewers: blok kuponów z niemieckiej kartki reglamentacyjnej dla urlopowanych z okresu 1933-45

Urząd Wojewódzki Wrocławski

Legitymacja szkolna

Legitymacja szkolna ucznia Państwowego Gimnazjum i Liceum dla dorosłych we Wrocławiu na rok szkolny 1949/50.

Państwowe Gimnazjum i Liceum dla dorosłych we Wrocławiu

Zaświadczenie rejestracyjne

Zaświadczenie o zarejestrowaniu poborowego w Rejonowej Komendzie Uzupełnień w Przemyślu. Na odwrocie zamieszczono pouczenie odnośnie ograniczeń związanych z rejestracją i utraty zaświadczenia.

Rejonowa Komenda Uzupełnień w Przemyślu

Zaświadczenie o pracy w nadleśnictwie

Odpis zaświadczenia o zatrudnieniu w nadleśnictwie Fyrląd (ob. prawdopodobnie Korfantów), wydanego z powodu likwidacji nadleśnictwa podczas reorganizacji.

Nadleśnictwo Państwowe Fyrląd z siedzibą w Prudniku

Zawiadomienie o przeniesieniu

Zawiadomienie o przeniesieniu funkcjonariusza państwowego z Państwowego Nadleśnictwa Wanda do Państwowego Nadleśnictwa Ostrzeszów przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska, grupy uposażenia i stosunku służbowego, z adnotacją, że wymienione przenosiny powinny mieć miejsce w osiem dni od daty pisma, oraz że przed opuszczeniem stanowiska należy dokonać rozliczenia z uposażenia i deputatów, a także zdać urzędowanie następcy.

Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Łódzkiego

Wykaz osób osiedlonych dnia 3 8? IX 1945 r. w Brodnitz? gm. Rudna pow. Lubin / Zuweisungsschein =Przydział

Awers: Wykaz osób osiedlonych dnia 3 lub: 8/IX 45 r. w Brodnitz? gmina Rudna powiat Lubin No ... 1) Kitajczuk Antonina c? Wojciecha? 18/XII 1883 w Boryczówce powiat Trembowla woj. Tarnopol. Przybył jak wyżej. Karta ewakuacyjna wydana dnia 6/VII 1945 r przez Komitet ewakuacyjny w Trembowli No 2877 zawód Rolnik 2) córka Zofia ur. 1915 3) córka Janina ur. 1922 / pieczątka trójkątna: Państwowy Urząd Repatriacyjny, Punkt Etapowy w nieczytelneRewers: blankiet niemieckiego dokumentu przydziałowego, z rubrykami określającymi rejon (Gau), okręg (Kreis), grupę (Ortsgruppe) i nazwisko przydziałobiorcy, jego dane adresowe i dane rzeczy podlegających przydziałowi

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Zawiadomienie o przeniesieniu

Zawiadomienie o przeniesieniu z Nadleśnictwa Ostrzeszów do Nadleśnictwa Brzezie, przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska, grupy uposażenia i stosunku służbowego, z adnotacją, że wymienione przenosiny powinny mieć miejsce w siedem dni od daty zwolnienia z obowiązków służbowych.

Ministerstwo Leśnictwa

Książeczka wojskowa

Książeczka wojskowa zawierająca dane ewidencji wojskowej i ogólnej okaziciel Sawzdargo Wacław

Rejonowa Komenda Uzupełnień Wrocław

Książeczka wojskowa

książeczka wojskowa zawierająca dane ewidencji wojskowej i ewidencji ogólnej okaziciel Chrobot Julian

Rejonowa Komenda Uzupełnień Wrocław

Książeczka wojskowa

książeczka wojskowa zawierająca dane ewidencji wojskowej i ewidencji ogólnej okaziciel Chrobot Julian

Rejonowa Komenda Uzupełnień Wrocław

Książeczka wojskowa

książeczka wojskowa zawierająca dane ewidencji wojskowej i ewidencji ogólnej okaziciel Chrobot Julian

Rejonowa Komenda Uzupełnień Wrocław

Książeczka wojskowa

książeczka wojskowa zawierająca dane ewidencji wojskowej i ewidencji ogólnej okaziciel Chrobot Julian

Rejonowa Komenda Uzupełnień Wrocław

Książeczka wojskowa

książeczka wojskowa zawierająca dane ewidencji wojskowej i ewidencji ogólnej okaziciel Chrobot Julian

Rejonowa Komenda Uzupełnień Wrocław

Książeczka wojskowa

książeczka wojskowa zawierająca dane ewidencji wojskowej i ewidencji ogólnej okaziciel Chrobot Julian

Rejonowa Komenda Uzupełnień Wrocław

Książeczka wojskowa

książeczka wojskowa zawierająca dane ewidencji wojskowej i ewidencji ogólnej okaziciel Chrobot Julian

Rejonowa Komenda Uzupełnień Wrocław

Plan Miasta Jelenia Góra

Awers: plan Jeleniej Góry z sierpnia 1945 r. w skali 1:10 000, z herbem miasta w legendzieRewers: spis ulic i planów m. Jelenia Góra (w języku polskim i niemieckim) / reklamy hoteli, restauracji i innych zakładów w Jeleniej Górze

Pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na okręg Dolnego Śląska

Plan Wrocławia

Widoczne niektóre nieistniejące ulice (Sobótkowska), przebieg innych zazanaczono linią przerywaną (pl. Grunwaldzki); datację sugeruje nazwa pl. Kirowa, wprowadzona uchwałą Rady Narodowej miasta Wrocławia z 11.12.1951 r. oraz widoczny kompleks cmentarny przy ul. Spiskiej, zlikwidowany w 1967 r.; w kilku miejscach ręczne oznaczenia - czerwone kropki

Pracownia Foto-Graficzna "Kamera" Wrocław

Otwarcie mostu na Regalicy

uroczyste otwarcie [zbudowanego przez wojska inżynieryjne] Mostu im. 1. Armii Wojska Polskiego na Regalicy [odnoga Odry] w Szczecinie; na pierwszym planie trzeci od lewej gen. Marian Spychalski [ówczesny minister obrony narodowej]; w drugim rzędzie drugi od prawej (z kwiatami) gen. Wojciech Jaruzelski [wówczas dowódca stacjonującej w Szczecinie 12 Dywizji Zmechanizowanej]

N.N.

Uczniowie szkoły żydowskiej im. I. L. Pereca w Legnicy na wycieczce w Krakowie

[Portret zbiorowy uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej im. I. L. Pereca w Legnicy podczas wycieczki do Krakowa, w dolnym rzędzie trzecia od lewej Rachela Bogner (z d. Łukomska), pozostali niezidentyfikowani, przy postaci chłopca stojącego w górnym rzędzie po prawej stronie znak "x"; na odwrocie odręczny podpis] VII klasa, wycieczka do Krakowa / 1951

N.N.

Brygida Chodorska - relacja

 • Wspomnienia Brygidy Chodorskiej, w których opisuje swoje przeżycia od lat dziecięcych w przedwojennej Polsce, poprzez wywózkę do Kazachstanu, pracę i edukację na miejscu. W relacji znajdujemy opis pobytu w domach dziecka w ZSRR, warunki zycia na obczyźnie oraz pracę na miejscu. Następnie opisuje powrót do kraju i jak wyglądała organizacja życia po wojnie w PRL.]
 • Zakres chronologiczny: 1935-1992
 • Miejsca wydarzeń: Suwałki, Czyżew, Andrzejewo, Raczki, Piezmog (ZSRR), Komi (Republika w ZSRR), Kotłas (ZSRR), Kowalewo, Gdańsk, Białystok, Wrocław.

Chodorska Brygida

Mieczysław Borecki - relacja

Relacja nastoletniego żołnierza AK, dotycząca okupacji województwa lwowskiego w czasie II wojny światowej oraz przybycia na Dolny Śląsk i organizacji życia po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1939-1947   Miejsca wydarzeń: Gródek Jagielloński (d. województwo lwowskie), Lwów, Brochów (ob. Wrocław), Wrocław (woj. dolnośląskie), Czerlany (Ukraina), Buczały (obw. lwowski, Ukraina)

Borecki Mieczysław

Feliks Fluda - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP, dotycząca jego dzieciństwa, wkroczenia Armii Czerwonej, stosunków polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich na Kresach, wywózki na Syberię i życia codziennego na Syberii, przesiedlenia na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i stosunku do mienia poniemieckiego w Jaworze.   Zakres chronologiczny: 1935-1972   Miejsca wydarzeń: Olesza (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Abakan (Syberia, Rosja), Kujbyszew (Syberia, Rosja), Piotrowice (woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Buczacz (obwód tarnopolski, Ukraina), Przeworsk (woj. podkarpackie), Lwów (Ukraina), Kransk (Rosja), Kransnojarsk (Rosja),Kujbyszew (Rosja), Paszowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie)

Fluda Feliks

Tadeusz Szostak - relacja

Relacja przesiedleńca, dotycząca wywózki na Syberię, przyjazdu na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego i zwyczajów oraz stosunku Polaków do mienia poniemieckiego.   Zakres chronologiczny: 1939-1957   Miejsca wydarzeń: Kadełby (ob. Białoruś), Barnauł (Syberia, Rosja), Stary Jawor (ob. część Jawora, woj. dolnośląskie), Piotrowice (woj. dolnośląskie), Maćkowice (Ukraina), Chmielnicki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)

Szostak Tadeusz

Weronika Najwer - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP, dotycząca dzieciństwa, wywózki na Syberię, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1933-1978   Miejsca wydarzeń: Mały Jadwisk (d. woj. nowogródzkie, ob. Białoruś), Abakan (Syberia, Rosja), Minusińsk (Syberia, Rosja), Kłaczyna (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Sokolniki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)  

Najwer Weronika

Jan Hul - relacja

Relacja kresowiaka i przesiedleńca, dotycząca życia codziennego na wsi na kresach wschodnich II RP w dwudziestoleciu międzywojennym, stosunkach polsko-żydowskich, okupacjach radzieckiej i niemieckiej, wstąpieniu do Armii Berlinga i roli tej armii w Powstaniu Warszawskim, osiedleniu się na Dolnym Śląsku, stosunkach polsko-niemieckich, organizacji życia po wojnie oraz refleksji nt. losów kombatantów. W części nagrania aktywny udział bierze osoba trzecia - żona Jana Hula.   Zakres chronologiczny: 1913-1920   Miejsca wydarzeń: Cielaki (d. woj. wileńskie, ob. Białoruś), Warszawa (woj. mazowieckie), Berlin (Niemcy), Snowidza (woj. dolnośląskie, pow. jaworski), Jawor (woj. dolnośląskie), Molodeczno (Białoruś), Lida (Białoruś), Wino (Litwa), Wostwowie, Moskwa (Rosja), Tibilisi (Gruzja), Baku (Azerbejdżan)  

Hul Jan

Romuald Gryko - relacja

Relacja sybiraka, dotycząca pobyty na Syberii, życia codziennego na Kresach Wschodnich II RP, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i organizacji zycia po wojnie.   Zakres chronologicnzy: 1940-1954   Miejsca wydarzeń: Czyczerniki (ob. Białoruś), Stepniak (Kazachstan), Ukrainka (Ukraina), Piotrowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląski), Mściwojów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Luboradz (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Drzymałowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie)

Gryko Romuald

Wyniki 1 do 100 z 402