organizacje

418 Opis archiwalny results for organizacje

1 results directly related Exclude narrower terms

Wezwanie do udziału w manifestacji

Inc. W tym roku mija 21 rocznica wydarzeń marcowych.Expl. Liczymy, że prócz młodzieży w manifestacji weźmie udział duża część społeczeństwa, które uważa wolne wybory do Sejmu i innych organów przedstawicielskich za niezbedny warunek wyjścia Polski z obecnego kryzysu.

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Kupon kontrolny

Wyrwany kupon kontrolny opatrzony okrągłą pieczątką Socjalistycznego Związku Studentów Polskich z napisem AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY <PAŁACYK> Wrocław oraz pieczątką z datą 31. PAZDZ. 1981 (rok zamazany)

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Zaświadczenie weryfikacyjne

Zaświadczenie weryfikacyjne byłego żołnierza ZWZ-AK Romana Gągorowskiego, ps. Mirosław

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej / Polish Home Army Ex-Servicemen Associaton

Kryterium zaufania polemika z SZSP

Odpowiedź Roberta Rychlickiego z Komisji Informacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej na ulotki Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich, podważająca wiarygodność deklaracji SZSP

Rychlicki Robert

Witamy w komunistycznej szkole

Odezwa do uczniów klas pierwszych szkół średnich wystosowana przez Międzyszkolny Komitet Oporu i Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej we Wrocławiu - ostrzeżenie przed indoktrynacją komunistyczną,, zachęta do nauki i rozszerzania wiedzy poza szkołą, wspomnienie okresu wolności po legalizacji "Solidarności", wspomnienie powstania Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej, czasopisma "Wyrostek" i akcji malowania napisów opozycyjnych na murach, przedstawienie celów MKO i MROSW oraz niezgody na panujące stosunki społeczno-polityczne jako przyczynę powstania tych organizacji, formy nacisku na ucznia i prób indoktrynacji, apel o poparcie MKO i MROSW, wspomnienie warunków panujących w szkole w czasie rozpoczynania nauki przez autorów odezwy, informacja i ocena nowowprowadzonej reformy oświaty, ostrzeżenie przed jej zagrożeniami, apel o poparcie i włączenie się w działań MKO i MROSW; na pierwszej stronie rysunek - kartka z zeszytu w kratkę, z narysowanym na niej domem i napisem: Witamy w komunistycznej szkole

Międzyszkolny Komitet Oporu

Studencki Komitet Solidarności do studentów i pracowników naukowych uczelni warszawskich

Informacja o powstaniu i celach Towarzystwa Kursów Naukowych oraz szczegółowa relacja o szykanach Służby Bezpieczeństwa wobec uczestników kursów - przerywania wykładów, obelgach rzucanych wobec prelegentów, niszczeniu mienia w mieszkaniu, w którym odbywał się wykład, pobiciu próbujących dostać się na wykład ludzi

Studencki Komitet Solidarności

Literatura jako wyraz świadomości społecznej

Program cyklu wykładów pt. Literatura jako wyraz świadomości społecznej, prowadzonych przez Tomasza Burka, najprawdopodobniej w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych, z zarysowaną problematyką wykładów - napięciem pomiędzy postawami i strukturami społecznymi jako tworzywem kolejnych dzieł literackich

Burek Tomasz

Literatura jako wyraz świadomości społecznej

Program cyklu wykładów pt. Literatura jako wyraz świadomości społecznej, prowadzonych przez Tomasza Burka, najprawdopodobniej w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych, z zarysowaną problematyką wykładów - napięciem pomiędzy postawami i strukturami społecznymi jako tworzywem kolejnych dzieł literackich

Burek Tomasz

Raport o stanie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

Wyszczególnienie zjawisk patologicznych występujących w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich przez autorów raportu, członków SZSP, piętnujących dyskryminację światopoglądową, nieskuteczność działań, sprawowanie władzy w przez nie-studentów, pobieranie wynagrodzeń za pełnione funkcje, sposób wyboru władz, brak działań ws. socjalno-bytowych studentów, przekształcanie klubów studenckich w przedsiębiorstwa, ograniczanie działań mediów studenckich, brak dyscypliny i odpowiedzialności za podjęte działania przez działaczy SZSP, brak odpowiedzialności za szkody materialne i zużywanie sprzętu, izolacja działaczy od szeregowych członków i ignorowanie głosów krytycznych; komentarz redakcji "Podaj dalej", opisujący okoliczności powstania raportu i poparcie go przez część studentów i wykładowców

Bator Małgorzata

Raport o stanie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

Wyszczególnienie zjawisk patologicznych występujących w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich przez autorów raportu, członków SZSP, piętnujących dyskryminację światopoglądową, nieskuteczność działań, sprawowanie władzy w przez nie-studentów, pobieranie wynagrodzeń za pełnione funkcje, sposób wyboru władz, brak działań ws. socjalno-bytowych studentów, przekształcanie klubów studenckich w przedsiębiorstwa, ograniczanie działań mediów studenckich, brak dyscypliny i odpowiedzialności za podjęte działania przez działaczy SZSP, brak odpowiedzialności za szkody materialne i zużywanie sprzętu, izolacja działaczy od szeregowych członków i ignorowanie głosów krytycznych; komentarz redakcji "Podaj dalej", opisujący okoliczności powstania raportu i poparcie go przez część studentów i wykładowców; nad komentarzem dopisek długopisem: sprawa dotycząca ew. rozwiązania SZSP 1979r.

Bator Małgorzata

Wrocławski Komitet Pomocy Społecznej apeluje o pomoc dla opozycjonistów

Wezwanie do opieki nad uczestnikami oddolnych inicjatyw społecznych mających zwiększyć zakres swobód demokratycznych powstałych po 13 grudnia, prawdopodobnie 1981 r., oraz wyliczenie sposobów pomocy: ukrywanie, wsparcie finansowe, informowanie Polskiego Czerwonego Krzyża o zatrzymanych, ułatwianie młodzieży zatrudnienia na terenie Wrocławia, organizowanie aptek osiedlowych, podejmowanie pracy w szpitalach, PCK i innych instytucjach niosących pomoc bliźnim

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Do studentów

Awers: deklaracja utrzymania działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów pomimo formalnego rozwiązania go przez władze państwowe, informacja o utworzeniu Wrocławskiego Zarządu Akademickiego Ruchu Oporu jako głównego centrum decyzyjnego ws. studenckiego ruchu oporu, utworzeniu Biura Informacyjnego i gazetki "Biuletyn wrocławski NZS", określenie celów ARO - pomoc aresztowanym i ich rodzinom, zbieranie informacji z zakładów pracy, druk i kolportaż wydawnictw, organizowanie różnych form samokształcenia i propagowanie wśród studentów postaw wolnościowych i demokratycznych; rewers: ten sam tekst, krzywo odbity

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Solidarność Walcząca - kalendarz na 1984 rok

Kalendarz na 1984 rok, na środku na tle czarnego krzyża orzeł w rogatywce z dwiema szablami za plecami, z dewizą "wolność niepodległość" i napisem Solidarność Walcząca nad głową; stopka Wydaje Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej - 100 zł. - Pamiętaj! Prawda i solidarność zwyciężą! - - Na fundusz rozwoju struktur podziemia -

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Komunikat o mszy za twórców Związku Harcerstwa Polskiego

Zawiadomienie o mszy św. w intencji zmarłych twórców harcerstwa Andrzeja i Olgi Małkowskich oraz zmarłych harcerek i harcerzy byłych Chorągwi Dolnośląskich w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu w 70. rocznicę istnienia Związku Harcerstwa Polskiego, dnia 08.05.1988 r. o godz. 18:30, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej ks. Adama Dyczkowskiego

N.N.

Karta mieszkaniowa domu studenckiego

U góry zatarta pieczęć Politechniki Wrocławskiej Karta mieszkaniowa Nr / Podpis właściciela karty podpis Janusza Bronclika / Pokój nr 210 nr pokoju wpisany ręcznie / Ważna na rok szkolny 1975/76 rok szkolny wpisany ręcznie fotografia portretowa Janusza Bronclika, obok zatarta pieczęć, prawdopodobnie Przewodniczącego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich; na odwrocie Obywatel Janusz Bronclik Nr albumu student wydziału Budownictwa Lądowego jest mieszkańcem Domu Studenckiego przy ulicy Wittiga nr 6 pokój nr 210 Kierownik Domu Studenckiego pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Politechnika Wrocławska Dom Studencki ul. Wittiga 6 521-628 Wrocław zasady używania Karty i jej ważności, sygnatury drukarni

Politechnika Wrocławska

SZSP - naklejka

Na niebieskim tle z białą bordiurą logo Socjalistycznego Związku Studentów Polskich - na żółtym konturze otwartej księgi o stronie lewej białej i stronie prawej czerwonej żółte litery po przekątnej z lewej góry w prawo w dół: SZSP

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

SZSP - naklejka

Na niebieskim tle z białą bordiurą logo Socjalistycznego Związku Studentów Polskich - na żółtym konturze otwartej księgi o stronie lewej białej i stronie prawej czerwonej żółte litery po przekątnej z lewej góry w prawo w dół: SZSP

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Statut Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

okładka Statut Socjalistycznego Związku Studedntów Polskich strona 1, inc.: Deklaracja ideowa Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Jesteśmy ideowo-polityczną i masową organizacją młodzieży akademickiej... w deklaracji ideowej podkeślone długopisem dwa zdania Celem naszego działania jest wyzwolenie energii i aktywności, które w urzeczywistnieniu socjalizmu pozwolą dostrzec pełnię życia. oraz na s. 2 Pragniemy żyć w sposób pełny, autentyczny, mądry i odpowiedzialny wśród ludzi i dla ludzi. treść statutu, na s. 7 podkreślony długopisem fragment par. 1 Celem SZSP jest organizowanie młodzieży akademickiej do aktywnego udziału w budownictwie socjalizmu i przygotowanie jej do twórczego pomnażania społeczno-gospodarczego dorobku Polski Ludowej.

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

International Union of Students - International Student Identity Card

Okładka International Student Identity Card / International Union of Students ten sam tekst w jęz. rosyjskim i francuskim Praha ta sama nazwa w języku rosyjskim i angielskim, logo IUS - na tle globusa otwarta księga i dłoń trzymająca płonącą pochodnię; na s. 2 zdjęcie portretowe Janusza Bronclika podbite pieczęcią okrągła, w tuszu fioletowym, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Rady Uczelnianej Politechniki Wrocławskiej, poniżej uprawnienia posiadacza legitymacji - tekst w jęz. ang., ros. i franc.; s. 3: dane osobowe Janusza Bronclika wraz z numerem legitymacji; s. 4: znaczki roczne sygnujące rok ważności legitymacji podbite mniejszymi pieczęciami okrągłymi w tuszu fioletowym SZSP Rady Uczelnianej  PWr, podpisy prezesa i sekretarza IUS, pieczęcie okrągłe w tuszu fioletowym IUS oraz SZSP Rady Uczelnianej PWr; s. 4-5: zobowiązanie do udzielania pomocy okazicielowi legitymacji przez narodowe organizacje-członków IUS, wyciąg z konstytucji IUS nt. celów istnienia organizacji - tekst w jęz., ang. ros. i franc.

International Union of Students

Zaproszenie na koncert inaugurujący rok akademicki 1979/80

Studenci Politechniki Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić na uroczysty koncert inaugurujący rok akademicki 1979/80 który odbędzie się dnia 5 października 1979 r. o godz. 17.00 a Auli Politechniki Wrocławskiej (budynek A-1) życzymy dobrej zabawy zatarta pieczęć okrągła, tusz fioletowy, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Rady Uczelnianej Politechniki Wrocławskiej

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Rajd primaaprilisowy

rysunek szafranu górskiego - krokusa 3 Rajd Primaaprilisowy Wywłoka 1977 PTTKWSMWagusy klub Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dzielnicy Żoliborz wg strony internetowej klubu w 1977 odbył się w kwietniu 3 Rajd Świąteczny; Wywłoka - być może chodzi o miejscowość k. Szumina i Wyszkowa nad Bugiem

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

XXV Dni Wrocławia maj 80

XXV Dni Wrocławia maj 80 grafika przedstawiająca wrocławskie kamieniczki Jaś i Małgosia, logo Towarzystwa Miłośników Wrocławia; na odwrocie dwie częściowo zatarte pieczęcie okrągłe w tuszu fioletowym, pierwsza: stylizowany stary herb Wrocławia - w polu dzielonym w słup fioletowo-bezbarwnym dwugłowy orzeł o naprzemiennych barwach z opaską na skrzydłach - pod spodem wstęga z napisem Wrocław / 1945-1980, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia*Klub Międzynarodowej Prasy i Ksiązki; druga pieczęć: kamieniczki Jaś i Małgosia, nad nimi wchodzący w legendę napis: XXV Dni Wrocławia maj 80, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Dni Wrocławia 1981

grafika przedstawiająca fragment budynku Panoramy Racławickiej; pieczęć okrągła, tusz fioletowy - budynek Panoramy Racławickiej, u dołu wchodząca w legendę gałąź z liśćmi i kwiatami z podpisem TMW, w legendzie napis: Dni Wrocławia 1981; na odwrocie częściowo zatarta pieczęć okrągła w tuszu fioletowym: motyw pędów winorośli przypominający kratę okienną z napisem w centrum: 25 / lat / logo Towarzystwa Miłośników Wrocławia, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia 1956-1981

Natusiewicz Ryszard

Ratusz wrocławski - Dni Wrocławia 1979

grafika przedstawiająca wschodnią i część południowej fasady wrocławskiego ratusza, pod spodem stylizowany dawny herb Wrocławia: w białym polu orzeł dwugłowy dzielony w słup, niebiesko-biały z opaską; na odwrocie podpis Wrocław - ratusz i częściowo zatarta pieczęć okrągła w tuszu wiśniowym: kamieniczki Jaś i Małgosia, w legendzie napis: Dni Wrocławia 79Klub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiTowarzystwo Miłośników Wwrocławia

Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Kamieniczki Jaś i Małgosia - Dni Wrocławia 1979

grafika przedstawiająca kamieniczki Jaś i Małgosia; na odwrocie podpis: Kamieniczki "Jaś i Małgosia" - siedziba Towarzystwa Miłośników Wrocławia; częściowo zatarta pieczęć okrągła w tuszu wiśniowym: kamieniczki Jaś i Małgosia, w legendzie napis: Dni Wrocławia 79Klub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiTowarzystwo Miłośników Wwrocławia

Natusiewicz Ryszard

Wrocław 1945-1980 - Dni Wrocławia 1980

grafika przedstawiająca stylizowany dawny herb Wrocławia: dwugłowy dzielony w słup biało-czarny orzeł z opaską na skrzydłach, pod spodem wstęga z napisem: Wrocław 1945-1980, pod wstęgą logo Towarzystwa Miłośników Wrocławia; na odwrocie częściowo zatarte dwie pieczęcie okrągłe w tuszu fioletowym, pierwsza: stylizowany stary herb Wrocławia - w polu dzielonym w słup fioletowo-bezbarwnym dwugłowy orzeł o naprzemiennych barwach z opaską na skrzydłach - pod spodem wstęga z napisem Wrocław / 1945-1980, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia*Klub Międzynarodowej Prasy i Ksiązki; druga pieczęć: kamieniczki Jaś i Małgosia, nad nimi wchodzący w legendę napis: XXV Dni Wrocławia maj 80, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Ul. Mieszczańska - Dni Wrocławia 1981

częściowo zatarta grafika przedstawiająca fasady kamienic przy ulicy Mieszczańskiej we Wrocławiu, pieczęć okrągła, tusz fioletowy: budynek Panoramy Racławickiej, pod spodem gałąź z liśćmi i kwiatami z podpisem TMW, w legendzie napis: Dni Wrocławia 1981

Natusiewicz Ryszard

Ul. Malarska - Dni Wrocławia 1981

grafika przedstawiająca fasady kamienic przy ulicy Malarskiej we Wrocławiu, pieczęć okrągła, tusz fioletowy: budynek Panoramy Racławickiej, pod spodem gałąź z liśćmi i kwiatami z podpisem TMW, w legendzie napis: Dni Wrocławia 1981; na odwrocie pieczęć okrągła, tusz fioletowy: motyw pędów winorośli przypominający kratę okienną z napisem w centrum: 25 / lat / logo Towarzystwa Miłośników Wrocławia, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia 1956-1981

Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Ul. Malarska - Dni Wrocławia 1980

grafika przedstawiająca fasady kamienic przy ulicy Malarskiej we Wrocławiu, podpis Wrocław ul. Malarska, sygnatura autora grafiki; na odwrocie dwie częściowo zatarte pieczęcie okrągłe w tuszu fioletowym, pierwsza: stylizowany stary herb Wrocławia - w polu dzielonym w słup fioletowo-bezbarwnym dwugłowy orzeł o naprzemiennych barwach z opaską na skrzydłach - pod spodem wstęga z napisem Wrocław / 1945-1980, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia*Klub Międzynarodowej Prasy i Ksiązki; druga pieczęć: kamieniczki Jaś i Małgosia, nad nimi wchodzący w legendę napis: XXV Dni Wrocławia maj 80, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Ul. Malarska - Dni Wrocławia 1981

grafika przedstawiająca kamienicę przy rogu ulic Malarskiej i Kiełbaśniczej i wylot ul. Jatki od strony ul. Kiełbaśnczej , podpis Wrocław ul. Malarska, słabo czytelna sygnatura autora grafiki; częściowo zatarta pieczęć okrągła, tusz fioletowy: budynek Panoramy Racławickiej, u dołu wchodząca w legendę gałąź z liśćmi i kwiatami z podpisem TMW, w legendzie napis: Dni Wrocławia 1981; na odwrocie częściowo zatarta pieczęć okrągła w tuszu fioletowym: motyw pędów winorośli przypominający kratę okienną z napisem w centrum: 25 / lat / logo Towarzystwa Miłośników Wrocławia, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia 1956-1981

Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Panorama Wrocławia - Dni Wrocławia 1981

grafika przedstawiająca panoramę Wrocławia z tzw. Kroniki Schedla z 1493 r.; pieczęć okrągła, tusz fioletowy: budynek Panoramy Racławickiej, u dołu wchodząca w legendę gałąź z liśćmi i kwiatami z podpisem TMW, w legendzie napis: Dni Wrocławia 1981

Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Ul. Malarska - Dni Wrocławia 1980

grafika przedstawiająca fasady kamienic przy ul. Malarskiej we Wrocławiu, sygnatura autora grafiki, podpis Wrocław ul. Malarska; na odwrocie częściowo zatarte dwie pieczęcie okrągłe w tuszu fioletowym, pierwsza: kamieniczki Jaś i Małgosia, nad nimi wchodzący w legendę napis: XXV Dni Wrocławia maj 80, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia Klub Międzynarodowej Prasy i Książki; druga pieczęć: stylizowany stary herb Wrocławia - w polu dzielonym w słup fioletowo-bezbarwnym dwugłowy orzeł o naprzemiennych barwach z opaską na skrzydłach - pod spodem wstęga z napisem Wrocław / 1945-1980, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia*Klub Międzynarodowej Prasy i Ksiązki

Natusiewicz Ryszard

Panorama Racławicka - Dni Wrocławia 1981

grafika przedstawiająca budynek Panoramy Racławickiej; dwie pieczęcie okrągłe, tusz fioletowy, pierwsza pieczęć słabo czytelna: motyw pędów winorośli przypominający kratę okienną z napisem w centrum: 25 / lat / logo Towarzystwa Miłośników Wrocławia, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia 1956-1981; druga pieczęć częściowo zatarta: budynek Panoramy Racławickiej, u dołu wchodząca w legendę gałąź z liśćmi i kwiatami z podpisem TMW, w legendzie napis: Dni Wrocławia 1981; na odwrocie częściowo zatarta pieczęć okrągła w tuszu fioletowym: motyw pędów winorośli przypominający kratę okienną z napisem w centrum: 25 / lat / logo Towarzystwa Miłośników Wrocławia, w legendzie napis: Towarzystwo Miłośników Wrocławia 1956-1981

Natusiewicz Ryszard

Ratusz wrocławski - Dni Wrocławia 1979

grafika przedstawiająca wschodnią i część południowej fasady wrocławskiego ratusza, pod spodem stylizowany dawny herb Wrocławia: w białym polu orzeł dwugłowy dzielony w słup, brązowo-biały z opaską; na odwrocie podpis Wrocław - ratusz i częściowo zatarta pieczęć okrągła w tuszu wiśniowym: kamieniczki Jaś i Małgosia, w legendzie napis: Dni Wrocławia 79Klub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiTowarzystwo Miłośników Wwrocławia

Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Koło Kombatantów NSZZ "Solidarność" - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

Awers: apel Krajowej Rady Koła Kombatantów NSZZ "Solidarność" o zakładanie regionalnych Kół Kombatantów NSZZ "Solidarność", połączony z informacją na temat Koła, mającego być organizacją apolityczną zrzeszającą uczestników walk o polskość i niepodległość, a wykluczającą uczestników walk bratobójczych i stalinowskich represji; podstawą i wartościami budującymi wspólnotę Koła jest moralność i honor, zaś zadaniem Koła jest rozwijanie postaw patriotycznych, przywracanie rangi udziałowi różnych środowisk i formacji w walce o niepdoległość oraz kultywowanie hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna"; ponad tekstem rysunek - na tle panopliów krzyż kawalerski z wpisanym orłem legionowym siedzącym na napisie Koło Kombatantów, w dolnym ramieniu krzyża napis "Solidarność";Rewers: informacja o reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, mającego pracować nad podniesieniem wartości fizycznych, moralnych i ideowych młodzieży, wraz z przypomnieniem rodowodu Towarzystwa i zasług dla społeczeństwa i walk o niepodległość - powstanie w 1867 i wytworzenie klimatu dla powstania skautingu, harcerstwa i związków strzeleckich, na bazie których powołano Legiony Polskie w czasie I Wojny Światowej; Towarzystwo wyraża nadzieję, że NSZZ "Solidarność" poprze inicjatywę odrodzenia ruchu sokolego; ponad tekstem rysunek wznoszącego się do lotu sokoła ze sztangą w szponach

Krajowa Rada Koła Kombatantów NSZZ "Solidarność"

Stanowisko Rady Uczelnianej SZSP UŁ w sprawie rozmów Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej z Komisją Międzyresortową

Dyrektor Departamentu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Eugeniusz Pietrasik przekazuje rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Kazimierzowi Urbanikowi treść oświadczenia Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Uniwersytetu Łódzkiego, rozkolportowanego oraz przesłanego ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Januszowi Górskiemu; Rada Uczelniania wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia rozmów przez Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą z Komisją Międzyresortową w związku ze strajkami studenckimi na przełomie 1980 i 1981 r., a także coraz większym podporządkowaniem MKP Ogólnopolskiemu Komitetowi Założycielskiemu Niezależnego Zrzeszenia Studentów; MKP i KM zobowiązały się do podpisania porozumienia, z czego MKP wycofała się, zaś SZSP stoi na stanowisku, podpierając się wypowiedziami Wojciecha Walczaka z MKP i Jacka Czaputowicza z OKZ NSZ, iż porozumienie winno być podpisane niezależnie od sprawy rejestracji NZS; Rada Uczelniana jest usatysfakcjonowana osiągniętym porozumieniem, wzywa MKP do jego podpisania, uważając, że sprawy sporne winny być rozpatrzone w późniejszym terminie zgodnie z zobowiązaniami KM oraz wzywa do zakończenia akcji strajkowej

Pietrasik Eugeniusz

Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" - Ziemia Kielecka - Wiciowe posłanie ZMW Ziemi Kieleckiej

Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" Ziemi Kieleckiej informuje o działalności Związku jako politycznej, świeckiej, niezależnej, niemarksistowskiej, ogólnopolskiej organizacji społeczno-wychowawczej opartej na etyce chrześcijańskiej, której celem jest odrodzenie duchowe i moralne narodu, walka z patologiami społecznymi, praca na rzecz kraju i lokalnej społeczności; autorzy posłania podkreślają znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej i wzywają do działalności na rzecz społeczeństwa, nauki i samorozwoju, proszą także o wsparcie materialne i duchowe i zachęcają do wstąpienia w szeregi Związku;adresatami posłania są Delegaci I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność", członkowie "Solidarności" w mieście i na wsi, ludzie dobrej woli w Polsce i za granicą oraz członkowie ZMW "Wici"

Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici"

Komunikat pierwszego ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli środowisk uczniowskich - Gdańsk 81`

Komunikat pierwszego ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli środowisk uczniowskich... które odbyło się w dniach 12-13 września 1981... z udziałem przedstawicieli 46 ośrodków, w wyniku którego powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej... określono program działania i opracowano projekt statutu... wyłoniono prezydium OKZ NFMSz w składzie... do informowania o działalności Federacji upoważniono... Powołano również Centralny Zespół Informacji, którego zadaniem jest przekazywanie informacji dotyczących Federacji do wszystkich regionów kraju. Adres CZI... w tekście nazwiska i adresy członków prezydium oraz osób upoważnionych do informowania o działalności NFMSz; nakreślone cele NFMSz; stwierdzenie historyczności szansy stworzenia organizacji młodzieżowej przez samą młodzież, apel o kontakt i włączenie się w działalność; poprawki, nieokreślony rysunek i adnotacje długopisem

Niezależna Federacja Młodzieży Szkolnej

Do wszystkich! odezwa Związku Młodzieży Pracującej "Robotnik"

Młodzi robotnicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji we Wrocławiu, członkowie Związku Młodzieży Pracującej "Robotnik" informują o powstaniu Związku i zwracają się do wszystkich ludzi o nastawieniu patriotycznym o dążenie do prawdy, odrzucenie fałszu, działanie na rzecz odbudowy gospodarki, uniezależnienie się od czynników rządzących i propagandy, podkreślają chęć zachowania jedności ruchu młodzieżowego, jednak pragną być przez inne organizacje traktowani jako partner, a nie przeciwnik, nie zgadzają się też na ingerencję obcych czynników w sprawy Związku

Związek Młodzieży Pracującej "Robotnik"

Komunikat Tymczasowego Zarządu ZMP "Robotnik" przy MPK Wrocław

Tymczasowy Zarząd Związku Młodzieży Pracującej "Robotnik" przy MPK Wrocław informuje o powstaniu Związku jako sprzeciwie na demagogiczną działalność Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i zauważa wielki odzew środowisk robotniczych w innych zakładach i miastach Polski, przejawiający się w zakładaniu licznych kół Związku; skala odzewu stanowi dla Zarządu zaskoczenie i tłumaczy swoją niezbyt prężną działalność koniecznością nauki i wypracowania nowego modelu działania, mając na myśli nauczenie się Demokracji !; Zarząd deklaruje, że Związek nie przestanie istnieć, nie będzie walczyć z przeciwnikami przy pomocy pomówień, fałszu i plotek, woli skoncentrować się na działalności pozytywnej

Związek Młodzieży Pracującej "Robotnik"

Oświadczenie Tymczasowego Zarządu Związku Młodzieży Pracującej "Robotnik"

Tymczasowy Zarząd Związku Młodzieży Pracującej "Robotnik" informuje, że nigdy nie negował faktu istnienia w MPK organizacji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, następnie odnosi się do propozycji współpracy, wysuniętej przez ZSMP, odrzucając przedstawione przezeń rozumienie partnerstwa i wskazując, że Zarząd Zakładowy ZSMP może zdawać sprawozdanie jedynie przed członkami organizacji, a nie przed całą młodzieżą zakładową, której według autorów oświadczenia nie jest reprezentantem; oświadczenie kończy pytanie retoryczne o to, kto hamował inicjatywy i świadczenia kierowane przez instancję dzielnicową dla wszystkich członków ZSMP przy MPK oraz stwierdzenie, że członkowie Zarządu ZMP "Robotnik", jako jedyni nie otrzymali komunikatu ZSMP z dnia 21.04.1981, co świadczyć ma o zasadach działania ZSMP

Związek Młodzieży Pracującej "Robotnik"

80. rocznica powstania Związku Walki Czynnej - poczta Solidarności Walczącej

Dwa znaczki pocztowe okolicznościowe, ząbkowane, zblokowane z dodatkowym polem, koloru niebieskiego nadrukowane na białym polu; pierwszy znaczek z podobiznami Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego na dodatkowym złotym tle, z wartością 150 zł i podpisem Twórcy ZWC 1908 / Poczta Solidarność Walcząca; drugi znaczek, na złotym polu skrzyżowane szabla i karabin, o wartości 100 zł, nad rysunkiem napis Czerwiec 1908 / 80-ta rocznica / powstania pod rysunkiem ZWC / Związek Walki Czynnej / Poczta Solidarność Walcząca; w polu dodatkowym, umieszczonym nad znaczkami, napis "Utworzenie ZWC w roku 1908 było faktem ogromnego historycznego znaczenia. Przez akt ten zapoczątkowana została ostatnia zwycięska faza walki Polaków o niepodległe państwo"

Solidarność Walcząca

Do studentów UMK Polska i naród polski...

Odezwa do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zapowiadająca powołanie niezależnej organizacji studenckiej i referendum w sprawie jej kształtu; odezwa rozpoczyna się analizą społeczeństwa polskiego i wezwaniem do odnowy życia moralnego i społecznego; w Post Scriptum Tymczasowy Komitet Założycielski deklaruje samorozwiązanie po powołaniu organizacji; u dołu dokumentu pieczątka tekstowa: Filokartysta Stanisław Chmura 50-034 Wrocława ul. Bałuckiego 10/5

Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich

Do studentów UMK Dnia 14 marca 1981 roku mija 13 rocznica...

Tekst wspominający wydarzenia z marca 1968 r. i postulaty protestujących wtedy studentów; informacja o manifestacji mającej się odbyć 14.03.1981, przypominającej o aktualności postulatów z 1968 r; u dołu dokumentu pieczątka tekstowa: Filokartysta Stanisław Chmura 50-034 Wrocława ul. Bałuckiego 10/5

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Umowa przechowania obrazów Hanny Krzetuskiej-Geppertowej

Hanna Krzetuska-Geppertowa oddaje 50 obrazów olejnych swojego autorstwa na przechowanie Arcybiskupiemu Komitetowi Charytatywnemu we Wrocławiu, który zobowiązuje się do zabezpieczenia i konserwacji tych obrazów; z ramienia AKCh pieczę nad obrazami będą mieć ks. bp. Adam Dyczkowski, Bogdan Górecki, Aranka Ostrihansky-Kiszyna i Elżbieta Popławska-Dobiejewska; po śmierci H. Krzetuskiej-Geppertowej obrazy przypaść mają AKCh, a ewentualny dochód z ich sprzedaży ma zostać przekazany dla osób represjonowanych z powodów politycznych, dla bezdomnych i potrzebujących pomocy oraz dla Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami; podpisy reprezentantów stron umowy

Krzetuska-Geppertowa Hanna

Solidarność Walcząca: kalendarz 1984

Kalendarz na 1984 rok, na środku na tle czarnego krzyża orzeł w rogatywce z dwiema szablami za plecami, z dewizą "wolność niepodległość" i napisem Solidarność Walcząca nad głową; stopka Wydaje Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej - Pamiętaj prawda i solidarność zwycięża! - - Na fundusz rozwoju struktur podziemia -

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Legitymacja członkowska Ligi Obrony Kraju

Legitymacja członkowska koła strzeleckiego LOK-u przy Radzie Zakładowej MPK Wrocław, na nazwisko ...; nieczytelny podpis wydającego legitymację; 6 znaczków skarbowych poświadczających opłacenie składek członkowskich za lata 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973

Liga Obrony Kraju

Legitymacja członkowska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Legitymacja członkowska PTTK nr 983375 na nazwisko ..., składki członkowskie opłacane od 1970 do 1980 r., pieczęcie potwierdzające zmianę przynależności - PTTK Koło nr 203 przy MPK Wrocław - PTTK Odział Wrocławski - PTTK Oddział Śródmieście - PTTK Oddział Zakładowy przy MPK Wrocław; 19 znaczków składkowych; 9 znaczków "1 zł na ochronę zabytków i przyrody"; 3 znaczki "1 zł Fundusz Muzeum Turystyki Górskiej"; 1 znaczek-cegiełka "2 zł"; podpis właściciela legitymacji; podpis prezesa Zarządu Oddziału Wrocławskiego nieczytelny; 4 nieczytelne parafki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Legitymacja organizatora turystyki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Legitymacja organizatora turystyki wystawiona na nazwisko ..., stwierdzająca prawo organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz wypoczynku po pracy w ramach przysługujących uprawnień podpisy komisji egzaminacyjnej - nieczytelne; pieczęcie organów PTTK poświadczających i przedłużających ważność; wyciąg z regulaminu organizatora turystyki - prawa i obowiązki organizatora turystyki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Legitymacja członkowska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

Legitymacja członka Ogniska "Tramwajarz" TKKF przy Radzie Zakładowej MPK Wrocław, wystawiona na nazwisko ..., pieczęcie Ogniska potwierdzające ważność i opłacanie składek członkowskich do końca 1975 r., pieczęć i podpis przewodniczącego Ogniska.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

List otwarty do młodzieży

List otwarty zachęcający młodzież do organizowania się w celu samokształcenia, organizacji niezależnych bibliotek, wykładów i dyskusji oraz nawiązywania kontaktów między grupami.

Młodzieżowe Jednostki Oporu

Regulamin odznaki krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Regulamin odznaki krajoznawczej PTTK - Uchwała nr 32/VIII/75 Zarządu Głównego PTTK z 3 maja 1975 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK - warunki zdobycia odznaki, stopnie odznaki, zasady szczegółowe - informacje i propozycje dla zdobywających odznakę - wykaz proponowanych miejsc podzielony na grupy tematyczne

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Turystyczny dzienniczek żeglarski

Turystyczny dzienniczek żeglarski; Regulamin Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK; Regulamin Przodownika Turystyki Żeglarskiej PTTK; Wskazówki dotyczące wypełniania dzienniczka; Wyjątki z Żeglarskiego prawa drogi; brak śladów użytkowania

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Komsomolec' Zaporìžžâ =Komsomolec Zaporoża

Grafika: czerwony zarys stalówki z gwiazdą pięcioramienną na tle żółtego schematycznego słonecznika, obok zielony zarys gałązki laurowej; w otoku napis Komsomolec' Zaporìžžâ

Vsesoûznyj Leninskij Kommunističeskij Soûz Molodëži Komsomoł

Komsomolec' Zaporìžžâ =Komsomolec Zaporoża

Grafika: czerwony zarys stalówki z gwiazdą pięcioramienną na tle żółtego schematycznego słonecznika, obok zielony zarys gałązki laurowej; w otoku napis Komsomolec' Zaporìžžâ

Vsesoûznyj Leninskij Kommunističeskij Soûz Molodëži Komsomoł

Legitymacja Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupieckich

Legitymacja Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupieckich Dolnego Śląska potwierdzająca przynależność do Zrzeszenia Kupców Polskich w Legnicy oraz prowadzenie sklepu spożywczego na nazwisko Michał Drogomirecki, fotografia właściciela, znaczek ZKP w Legnicy poświadczający opłatę 100 zł, 3 pieczęcie ZKP w Legnicy; niewypełnione pola: kontrola składek na rok 194...; na 1 s. barwne logo Zrzeszenia Kupców Polskich

Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupieckich Dolnego Śląska we Wrocławiu

Das vierte Rad am Wagen

Awers: zdjęcie przedstawiające niemiecki wóz wojskowy z urwanym kołem na ulicy polskiego miasta; podpis: Das vierte Rad am Wagen (= czwarte koło u wozu)Rewers: formularz karty pocztowej, u góry znaczek Deutsche Hilfstätigkeit für Ostpreussen; obok tytuł Der Krieg 1914/16 in Postkarten / 3. Musterreihe / Verkaufspreis 10 Pf(enninge) / Hiervon flieβen der Hilfstätigkeit für Ostpreussen 6 Pf(enninge) zu (=Wojna 1914/16 na kartach pocztowych / 3. wzór / Cena sprzedaży 10 fenigów / Stąd dla Pomocy dla Prus Wschodnich płynie 6 fenigów) W 1915 r. rząd niemiecki powołał specjalne stanowisko Państwowego Komisarza ds. Dóbr Wojskowych (Staatskommissar für die Kriegswohlfahrtspflege), przemianowane później na Państwowego Pruskiego Komisarza ds. Regulacji Dóbr (Preußische Staatskommissar für die Regelung der Wohlfahrtspflege), zajmującego się m. in. racjonalizacją obciążeń wojennych niemieckich wsi i pomocą socjalną, działającego po wojnie w ramach Ministerstwa Dóbr Ludowych (Ministerium für Volkswohlfahrt), które z kolei zlikwidowano w 1932 r.

Deutsche Hilfstätigkeit für Ostpreussen E. V.

Prośba o nadesłanie meldunku o stanie zabytku oraz aktywniejszy udział w pracach Komisji

Zarząd Komisji Opieki nad Zabytkami zwraca się do adresata o nadesłanie meldunku co do stanu technicznego obiektu zabytkowego powierzonego opiece; prośba o aktywniejszy udział w pracach Komisji, o których informacji udzielają terenowe struktury PTTK (wymieniony Oddział Śródmieście i Staromiejskie Koło); przypomnienie o konieczności przedłużenia ważności legitymacji Społecznego Opiekuna Zabytków; informacja o dyżurach komisji; podpisy członków Zarządu - przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza; u góry dane adresata  - Piotr Rogóyski

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami informuje o uzyskaniu lokalu zastępczego i innych sprawach

Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie informuje o uzyskaniu lokalu zastępczego do czasu zakończenia remontu "willi Struvego", godzinach pracy sekretariatu i odczytach odbywających się w klubie PTTK; apeluje o regulowanie składek członkowskich i informowanie o zabytkowych obiektach architektury w złym stanie technicznym; podpis sekretarz zarządu; u góry nazwisko i dane adresata  - Piotr Rogóyski

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Uprzejmie przypominam, że najbliższe zebranie Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami...

Przewodniczący Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie przypomina o ostatnim zebraniu zarządu w bieżącej kadencji, proponuje porządek zebrania i naciska na przybycie; podpis przewodniczącego; u góry nadrukowana nowożytna rycina przedstawiająca widok Warszawy, adres i pieczątka z adresem tymczasowym; nazwisko adresata  - Piotr Rogóyski

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Zawiadomienie Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o nadchodzącym Walnym Zebraniu Członków

Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie informuje o Walnym Zebraniu Członków Oddziału, mającym się odbyć 30.01.1989 w sali Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie; proponowany porządek obrad; informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego; dopisane dane adresata - Piotr Rogóyski; na rewersie znaczek pocztowy z podobizną gen. Karola Świerczewskiego i datownik

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Zawiadomienie o przyjęciu do ZBoWiD

Zawiadomienie o przyznaniu praw członka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, z adnotacją o zaliczeniu udziału w wojnie obronnej 1939 roku.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Główny

Zaświadczenie dot. członkostwa w ZBoWiD

Zaświadczenie o przynależności do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) wydane na nazwisko Antoni Burzyński przez ZBoWiD Zarząd Okręgu - Wrocław, Wrocław 24.11.1973.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu Wrocław

Zaświadczenie dot. członkostwa w ZBoWiD

Zaświadczenie o przynależności do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) wydane na nazwisko Antoni Burzyński przez ZBoWiD Zarząd Okręgu - Wrocław, Wrocław 31.10.1973.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu Wrocław

Dyplom uznania

Dyplom uznania wystosowany do Antoniego Burzńskiego w 40. rocznicę wybuchu II wojny światowej przez Związek Inwalidów Wojennych PRL Zarząd Wojewódzki Wrocław, 1979.

Związek Inwalidów Wojennych PRL Zarząd Wojewódzki Wrocław

List gratulacyjny

List gratulacyjny wystosowany do Antoniego Burzńskiego z okazji jubileuszu 40-lecia Ludowego Wojska Polskiego przez Związek Inwalidów Wojennych PRL Zarząd Wojewódzki Wrocław, 12.10.1983.

Związek Inwalidów Wojennych PRL Zarząd Wojewódzki Wrocław

Zaświadczenie

Zaświadczenie wystawione przez Komendę Wojewódzką Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Wrocław dot. zaangażowania Jana Krawca w działalność tej organizacji, Wrocław 16.10.1951.

Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Wrocław

Pismo dot. członkostwa w ZBoWiD

Pismo do Jana Krawca dot. jego ewentualnego członkostwa w ZBoWiD wystosowane przez Naczelnika Wydziału Archiwum Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu, 29.10.1974.

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Wyniki 1 do 100 z 418