prawo

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

prawo

Terminy równoznaczne

prawo

Powiązane terminy

prawo

73 Opis archiwalny results for prawo

73 results directly related Exclude narrower terms

Odpis dyplomu mistrzowskiego

Odpis dyplomu mistrzowskiego murarza Aleksandra Zarzyckiego, wydanego dnia 14.05.1966 przez Izbę Rzemieślniczą w Lubinie, nr dyplomu 11760; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Smolcu pow. Wrocław tel. 13; nieczytelny podpis

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

Uchwała Nr 1/81

Walne Zgromadzenie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Komitetów Założycielskich regionu wrocławskiego uchwala odwołanie strajku ostrzegawczego, w związku z porozumieniem strony rządowej ze strajkującymi w Jeleniej Górze; problemy rejestracji związku rolników indywidualnych, dostępu do środków masowego przekazu i zniesienia antystrajkowej uchwały sejmowej, jako problemy ogólnopolskie, winny być rozpatrzone przez Krajową Komisję Porozumiewawczą; nadrzędnym celem NSZZ "Solidarność" jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm PRL nowej ustawy o związkach zawodowych, uwzględniającej postulaty związkowców; utrzymuje się gotowość strajkowa, uchwalona 29.01.1981

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała Nr 1/81

Walne Zgromadzenie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Komitetów Założycielskich regionu wrocławskiego uchwala odwołanie strajku ostrzegawczego, w związku z porozumieniem strony rządowej ze strajkującymi w Jeleniej Górze; problemy rejestracji związku rolników indywidualnych, dostępu do środków masowego przekazu i zniesienia antystrajkowej uchwały sejmowej, jako problemy ogólnopolskie, winny być rozpatrzone przez Krajową Komisję Porozumiewawczą; nadrzędnym celem NSZZ "Solidarność" jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm PRL nowej ustawy o związkach zawodowych, uwzględniającej postulaty związkowców; utrzymuje się gotowość strajkowa, uchwalona 29.01.1981

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała KKP NSZZ "Solidarność"

Uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność", piętnująca stronę rządową za złe wyniki gospodarcze, zatrzymanie prac nad ustawami o związkach zawodowych, cenzurze i samorządzie robotniczym, niedotrzymywanie Porozumień Gdańskich, groźby zaostrzania represji na KSS "KOR" i działaczy ruchu rolników indywidualnych; KKP przestrzega Międzyzakładowe Komitety Założycielskie przed nieskoordynowanymi akcjami strajkowymi i zapowiada przedstawienie planu działania oraz postulatów dotyczących spraw socjalno-bytowych i zmian prawno-instytucjonalnych; żąda zaprzestania represji karnych i administracyjnych wobec działaczy KSS "KOR" i ruchu rolników indywidualnych; potępia uchwałę antystrajkową rządu Józefa Pińkowskiego i deklaruje gotowość współpracy z nowym rządem Wojciecha Jaruzelskiego; popiera aspiracje ruchu rolników indywidualnych, ale zapowiada wstrzymanie się od strajku solidarnościowego w tej materii; naciska na realizację ustaleń z 30 stycznia br. dotyczących dostępu "Solidarności" do mediów, w przeciwnym wypadku konieczne będzie przeprowadzenie ogólnokrajowego strajku; w związku z tym KPP zwraca się do MKZ-ów o konsultacje każdej planowanej akcji strajkowej, w przeciwnym wypadku KPP odetnie się od niekoordynowanych działań

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Zakaz strajków

Zakaz strajków / Zawiesza się prawo do strajków i akcji protestacyjnych cytat z dekretu o stanie wojennym, pod nim dwa dalsze, traktujące o odpowiedzialności karnej organizatorów i uczestników strajków i akcji protestacyjnych; Art. 14. pkt 1., Art. 46. pkt. 2. i Art. 50 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 o stanie wojennym, Dziennik Ustaw z 1981 nr 29, poz. 154

N.N.

Uchwała ZR Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu Ustawy o nadzwyczajnych środkach działania

Awers: uchwała Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" krytykująca projekt ustawy o nadzwyczajnych środkach działania jako cofający rzeczywistość społeczną, polityczną i gospodarczą do stanu sprzed Porozumień Sierpniowych; autorzy uchwały domagają się demokratyzacji politycznej i reform gospodarczych, wzmacniania roli Sejmu, zachowania prawa do strajku i publicznej informacji nt. projektu ustawyRewers: tekst informujący o zmianach, jakie rzad chce wprowadzić ustawą o nadzwyczajnych środkach działania, wzywający do obrony Porozumień Sierpniowych, dostępu do środków masowego przekazu i stwierdzający utratę społecznego zaufania przez Sejm w razie udzielenia poparcia rządowi; poniżej 5 punktów opisujących skutki przyszłego uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych kompetencjach rządu - dla NSZZ "Solidarność", dla szeregowych pracowników, dla ogółu obywateli i dla państwa; obok hasło Przeciw zrywaniu porozumień społecznych

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

O realizację porozumień i szacunek dla społeczeństwa / Komunikat połączonych MKS-ów Regionu Dolnośląskiego

Awers: odezwa strajkowa Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu, krytykująca posunięcia rządu, mającego nierespektować Porozumień Sierpniowych; wezwanie do przeprowadzenia w dniu 12.02.1981 strajku ostrzegawczego z żądaniami: zarejestrowania związku zawodowego rolników indywidualnych, uregulowania sprawy wolnych sobót, dostępu "Solidarności" do mediów, zniesienia antystrajkowych regulacji rządu; wyrazy poparcia dla strajku w Jeleniej GórzeRewers: połączone Międzyzakładowe Komitety Strajkowe informują, że postanowiły wysłać delegację do strajkujących w Jeleniej Górze z wyrazami poparcia, wystąpić o zwołanie posiedzenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Jeleniej Górze w dniu 08.02.1981, przeprowadzić w regionie strajk ostrzegawczt "O realizację porozumień i szacunek dla społeczeństwa", jeśli do 11.02.1981 rozmowy w Jeleniej Górze nie zakończą się "pomyślnie"Za MKS Głogów - Czesław Dobropolski; MKS Legnica - Jerzy Węglarz; MKS  Lubin - Ryszard Sawicki; MKS  Wałbrzych - Jerzy Szulc; MKZ Wrocław - Jerzy Piórkowski; MKS  Zielona Góra - Maciej Ołtarzewski

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie KKP w sprawie zmian w Statucie NSZZ "S" dokonanych jednostronnie przez Sąd Wojewódzki w Warszawie

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" podaje do wiadomości, że podczas rejestracji statutu Związku Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał jednostronnie, bez wiedzy i zgody Związku, zmian w treści statutu; fakt ten KKP uznaje za oburzający i domaga się respektowania Porozumień Sierpniowych, Konwencji 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy i polskiego prawa, które gwarantuja dotrzymywanie tego typu porozumień; KKP informuje, że będzie się opierać na zapisach statutu nie zmienionych przez Sąd, a winę za wszelkie konflikty z tego wynikłe ponosi władza

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Barbara Świątek - relacja

Relacja prof. Barbary Świątek dot. studiów we Wrocławiu, pracy w Katedrze Medycyny Sądowej i związanej z nią kariery zawodowej, trudności związanych z finasowaniem lekarzy sądowych, życia codziennego na uczelni oraz zmieniających się warunków pracy i możliwości naukowców w związku z rozwojem techniki.   Zakres chronologiczny: 1955 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Chełm (woj. lubelskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Leszno (woj. wielkopolskie), Opole (Woj. opolskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie)

Świątek Barbara

Hieronim Marysiak - relacja

Hieronim Marysiak opisuje dzieciństwo w Płotyczy, wywózkę do Kazachstanu, przyjazd na Ziemie Zachodnie, a także życie codzienne w okresie powojennym,  pracę w Milicji Obywatelskiej, wspomina też o sprawie Zdzisława Marchwickiego.   Zakres chronologiczny: 1933-1990   Miejsca wydarzeń: Płotycza (obwód tarnopolski, Ukraina), Aktobe (Kazachstan), Legnica (woj. dolnośląskie), Brodnica (pow. kluczborski, woj. opolskie), Kluczbork (woj. opolskie), Opole (woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Biadacz (pow. kluczborski, woj. opolskie), Lwów (Ukraina), Stanisławów (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Horodyszcze, Gryfów Śląski (pow. lwówecki, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)Wołczyn (pow. kluczborski, woj. opolskie), Kraków (woj. małopolskie)

Marysiak Hieronim

Mieczysław Huchla- relacja

Mieczysław Huchla, żołnierz Armii Krajowej i WiN-u, opisuje działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, wieloletnie więzienia i warunki życia poczas uwięzienia, inwigilacje Win-ówców przez Urząd Bezpieczeńśtwa, problemy ze znalezieniem pracy z powodu swej działalności w Państwie Podziemnym i z powodu uwięzienia, nakazy pracy i życie zawodowe jako radca prawny, organizację redakcji „Zeszytów Historycznych” WiN-u.   Zakres chronologiczny: 1939-1990   Miejsca wydarzeń: Wronki (pow. szamotulski, woj. wielkopolskie), Tyczyn (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Katowice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Lubań (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Monachium (Niemcy), Londyn (Wielka Brytania)

Huchla Mieczysław

Wspomnienia Ksawerego Jaroszuka

Wspomnienia Ksawerego Jaroszuka. W rękopisie odnajdziemy informacje o jego wczesnym dzieciństwie pod zaborami. Opisuje jak wyglądała edukacja młodzieży przed I wojną światową. Opowiada o prześladowaniach religijnych jakie dotykały unitów w carskiej Rosji. Wspomina o wojnie polsko-bolszewickiej oraz o swojej własnej służbie w 22 pułku piechoty, za sprawą której uczestniczył w wydarzeniach puczu majowego, w którym brał udział po stronie Marszałka. Po wydarzeniach majowych wstapił do policji i tak żył aż do wybuchu wojny. W drugiej części wspomnień opisuje swą niedolę podczas kampanii wrześniowej, a następnie opowiada jak wyglądała reszta wojny z jego perspektywy. Na koniec umieszcza swoje przemyślenia odnośnie stanu wiedzy historycznej, a przekłamań jakie nastepowały po wojnie w tej dziedzinie. Opisuje także jak działała służba zdrowia, opowiada jakie były warunki pracy w II RP, oraz jakie było prawo karne Polski dwudziestolecia międzywojennego.

Jaroszuk Ksawery

Prof. Włodzimierz Berutowicz

prof. Włodzimierz Berutowicz (1914-2004), prawnik, w latach 1950-1975 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1968-1971 rektor tej uczelni, później m.in. minister sprawiedliwości (1971-1976), I prezes Sądu Najwyższego (1976-1987), poseł na Sejm (1980-1985)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Włodzimierz Berutowicz

prof. Włodzimierz Berutowicz (1914-2004), prawnik, w latach 1950-1975 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1968-1971 rektor tej uczelni, później m.in. minister sprawiedliwości (1971-1976), I prezes Sądu Najwyższego (1976-1987), poseł na Sejm (1980-1985)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Włodzimierz Berutowicz

prof. Włodzimierz Berutowicz (1914-2004), prawnik, w latach 1950-1975 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1968-1971 rektor tej uczelni, później m.in. minister sprawiedliwości (1971-1976), I prezes Sądu Najwyższego (1976-1987), poseł na Sejm (1980-1985)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Włodzimierz Berutowicz

prof. Włodzimierz Berutowicz (1914-2004), prawnik, w latach 1950-1975 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1968-1971 rektor tej uczelni, później m.in. minister sprawiedliwości (1971-1976), I prezes Sądu Najwyższego (1976-1987), poseł na Sejm (1980-1985)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Włodzimierz Berutowicz

prof. Włodzimierz Berutowicz (1914-2004), prawnik, w latach 1950-1975 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1968-1971 rektor tej uczelni, później m.in. minister sprawiedliwości (1971-1976), I prezes Sądu Najwyższego (1976-1987), poseł na Sejm (1980-1985)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Włodzimierz Berutowicz

prof. Włodzimierz Berutowicz (1914-2004), prawnik, w latach 1950-1975 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1968-1971 rektor tej uczelni, później m.in. minister sprawiedliwości (1971-1976), I prezes Sądu Najwyższego (1976-1987), poseł na Sejm (1980-1985)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Włodzimierz Berutowicz

prof. Włodzimierz Berutowicz (1914-2004), prawnik, w latach 1950-1975 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1968-1971 rektor tej uczelni, później m.in. minister sprawiedliwości (1971-1976), I prezes Sądu Najwyższego (1976-1987), poseł na Sejm (1980-1985)

Kokurewicz Stanisław

Sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa

sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2001 r. jest to Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) przy ul. Uniwersyteckiej 22-26; na zdjęciu studenci oczekujący na egzamin

Kokurewicz Stanisław

Sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa

sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2001 r. jest to Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) przy ul. Uniwersyteckiej 22-26; na zdjęciu pierwszy od prawej doc. Jan Jendrośka w rozmowie ze studentem Janem Błońskim w sali nr 418 podczas egzaminu z prawa administracyjnego dla studentów III roku

Kokurewicz Stanisław

Sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa

sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2001 r. jest to Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) przy ul. Uniwersyteckiej 22-26; zdjęcie wykonane w sali nr 418 podczas egzaminu z prawa administracyjnego dla studentów III roku

Kokurewicz Stanisław

Sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa

sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2001 r. jest to Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) przy ul. Uniwersyteckiej 22-26; na zdjęciu studenci oczekujący na egzamin

Kokurewicz Stanisław

Sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa

sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2001 r. jest to Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) przy ul. Uniwersyteckiej 22-26

Kokurewicz Stanisław

Sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa

sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2001 r. jest to Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) przy ul. Uniwersyteckiej 22-26

Kokurewicz Stanisław

Sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa

sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2001 r. jest to Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) przy ul. Uniwersyteckiej 22-26; na zdjęciu studenci oczekujący na egzamin: pierwszy od lewej Zbigniew Uzdawinis, trzeci od lewej Romuald Szeremietiew, dalej Marek Horaczuk, Elżbieta Sierocka i Roman Pawelec

Kokurewicz Stanisław

Sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa

sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2001 r. jest to Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) przy ul. Uniwersyteckiej 22-26; zdjęcie wykonane w sali nr 418 podczas egzaminu z prawa administracyjnego dla studentów III roku; między ławkami stoi doc. Jan Jendrośka

Kokurewicz Stanisław

Wrocławski Klub Prawnika

Seria fotografii przedstawiających przedstawicieli wrocławskiej palestry podczas wypoczynku i rekreacji we własnym pomieszczeniu klubowym.

zespół muzyczny

Członkowie zespołu muzycznego podczas potańcówki we wrocławskim Klubie Prawnika.

Kokurewicz Stanisław

zespół muzyczny

Członkowie zespołu muzycznego podczas potańcówki we wrocławskim Klubie Prawnika.

Kokurewicz Stanisław

bufet w Klubie Prawnika

Kelnerki pracujące przy bufecie podczas zabawy tanecznej we wrocławskim Klubie Prawnika.

Kokurewicz Stanisław

bufet w Klubie Prawnika

Kelnerki pracujące przy bufecie podczas zabawy tanecznej we wrocławskim Klubie Prawnika.

Kokurewicz Stanisław

szatnia

Szatnia we wrocławskim Klubie Prawnika.

Kokurewicz Stanisław

pamiątkowa patera

Pamiątkowa patera z okazji 25-lecia PRL, dar dla Klubu Prawnika autorstwa Ireny Lipskiej-Zworskiej.

Kokurewicz Stanisław