Showing 1993 results

Archival description
File
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

1291 results with digital objects Show results with digital objects

Świadectwo zgonu

Świadectwo zgonu Ludwika Dudzińskiego z dnia 14.01.1851 r. wystawione przez dziekana dekanatu Stryj - Jana Nepomucena Jaworskiego.

Jan Nepomucen Jaworski

Odpis Testimonium Baptismi

Świadectwo chrztu Jana Fertscha, ur. 05.07.1895 r., syn Jana, podpisane przez ówczesnego proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaczyka [obecnie wieś w Rumunii, w okręgu Suczawa], ks. Maurycego Kolankiewicza [proboszcz w parafii Kaczyka w l. 1885-1902].

Maurycy Kolankiewicz

Odpis Testimonium Baptismi

Świadectwo chrztu Jana Fertscha, ur. 05.07.1895 r., syn Jana, podpisane przez ówczesnego proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaczyka [obecnie wieś w Rumunii, w okręgu Suczawa], ks. Maurycego Kolankiewicza [proboszcz w parafii Kaczyka w l. 1885-1902].

Maurycy Kolankiewicz

Kontrakt kupna i sprzedaży

Kontrakt kupna i sprzedaży pomiędzy Aksentym Szczygłem a Karoliną i Marią Preisner dot. parceli budowlanej i gruntowej na terenie gminy katastralnej Sidorów, Husiatyn 9.05.1899.

Kancelaria Konstantego Rudnickiego, c.k. notariusza w Husiatynie w Galicyi

Uchwała

Uchwała c.k. Sądu powiatowego w Husiatynie dot. praw własności Karoliny i Marii Preisner do działki w gminie Sidorów, Husiatyn 21.12.1899.

C. k. Sąd powiatowy w Husiatynie

Uchwała

Uchwała c.k. Sądu powiatowego w Husiatynie dot. praw własności Karoliny i Marii Preisner do działki w gminie Sidorów, Husiatyn 21.12.1899.

C. k. Sąd powiatowy w Husiatynie

Kartka pocztowa

Kartka pocztowa przedstwiająca Kościół św. Andrzeja Apostoła i św. Bernardyna ze Sieny we Lwowie na kolumnie firgura klęczącego św. Jana z Dukli usunięta po wojnie przez Sowietów, I poł XX w.

N.N.

Świadectwo chrztu

Świadectwo chrztu Franciszka Przybylskiego, syna Korneliusza i Romany z domu Tomasikiewicz wydane przez Urząd Parafialny w Podhajcach.

Urząd Parafialny w Podhajcach

Fotografia

Fotografia Oskara Groschke z macochą matki Antoniego Skibińskiego wykonane we Frankfurcie nad Odrą. Zdjęcie wykonano przed pierwszą wojną światową.

Photograph Atelier Victoria

Patent na nauczycielkę szkół wydziałowych

Patent na nauczycielkę szkół wydziałowych, wydany 31 października 1917 r. we Lwowie na nazwisko Eugenii Czajkowskiej. Uprawniał do nauczania w szkołach wydziałowych z językiem wykładowym polskim i z uprawnieniami do nauczania języka polskiego, niemieckiego , geografii i historii.

Komisja Egzaminacyjna dla nauczycieli szkół wydziałowych we Lwowie

Świadectwo zgonu

Świadectwo zgonu Antoniego Czajkowskiego wydane przez Urząd Parafialny w Złotnikach

Urząd Parafialny w Złotnikach

Świadectwo chrztu

Świadectwo chrztu Eugenii Czajkowskiej, córki Antoniego i Anny z Czeremszyńskich

Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego w Kleparowie

Świadectwo służbowe

Pismo potwierdzające, że inżynier Jan Fertsch pracował od 15.10.1928 r. do 31.12.1929 r. w Kopalni Węgla Kamiennego Kleofas w Katowicach.

Giesche Spółka Akcyjna

Poświadczenie o odbyciu kursu ogrodniczego

Poświadczenie dla Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej, nauczycielki szkoły powszechnej w Uhrynowie o odbyciu kursu ogrodniczego w Towarzystwie Gospodarskim Wschodniej Małopolski.

Komitet Towarzystwa Gospodarskiego Wschodniej Małopolski

Dowód osobisty

Dowód osobisty wydanay na nazwisko Kazimierz Trzeciak przez Starostwo Oszmiańskie, Oszmiany, Rzeczpospolita Polska (obecnie Białoruś) 28.08.1923. Dokument zaopatrzony we wkładkę: Personalausweis nr 4038 wydany przez Der Amtsvorsteher der Gemeinde Grauschischki/Komisaryczny Wójt Gminy Graużyszki, Graużyszki 2.11.1941.

Starostwo Oszmiańskie Rzeczpospolita Polska

Wypis z ksiąg metrykalnych

Wypis z ksiąg metrykalnych dot. rodziny Wojciecha Dobrzańskiego do celów reklamacji z wojska sporządzony w urzędzie parafialnym obrządku łacińskiego w Zubrzy dziś dzielnica Lwowa, Zubrza 1.02.1924.

Urząd parafialny obrządku łacińskiego w Zubrzy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wystawione na nazwisko Leon Stawecki przez Urząd Katastralny w Kościanie, Kościan 8.05.1926.

Urząd Katastralny w Kościanie

Kontrakt kupna- sprzedaży

Kontrakt kupna- sprzedaży realności objętej hipoteką miasta Lwowa o numerze 2423 o cenie 7000 zł. Sprzedającym jest Jan Moszczyński a nabywcami Sabina z Czajkowskich Przybylska i Adolf Czajkowski.

Wojciech Mayer- Notariusz we Lwowie

Zaświadczenie

Pismo potwierdzające, że inżynier Jan Fertsch pracował od 16.02.1923 r. do 31.06.1926 r. w charakterze zastępcy kierownika kopalni.

Spółka Galicyjska Kopalń - Francuska Spółka Akcyjna

Poświadczenie

Dokument poświadczający, że inżynier Jan Fertsch pracuje od 1 czerwca 1926 r. jako kierownik ruchu w Zakładach Górniczych "Silesia" we wsi Dziedzice [obecnie Czechowice-Dziedzice].

Zakłady Górnicze "Silesia" Sp. Akcyjna

Legitymacja osobista oficera WP

Legitymacja osobista nr 95/G wydana na nazwisko Kazimierz Grabowski, major w stanie spoczynku, przez PKU Powiatowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Miasto III, lata 30. XX w.

Ministerstwo Spraw Wojskowych, Powiatowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Miasto III

Duplikat świadectwa szkolnego

Duplikat świadectwa szkolnego Kazimierza Trzeciaka wydany przez dyrekcję Gimnazjum Państwowego im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie, Oszmiana, Rzeczpospolita Polska (obecnie Białoruś) 15.01.1931.

Gimnazjum Państwowe im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne ukończenia pierwszego półrocza roku szkolnego 1930/1931 przez Zbigniewa Przybylskiego w siedmioletniej Publicznej Szkole Powszechnej im. Św. Zofii we Lwowie.

Publiczna Szkoła Powszechna im. Św. Zofii we Lwowie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zmianie statusu gminazjum z prywatnego na państwowe wysłane przez dyrektora szkoły do jej nauczyciela, Kazimierza Trzeciaka, Oszmiana, Rzeczpospolita Polska (obecnie Białoruś) 7.02.1931.

Gimnazjum Państwowe im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie

Odpis wierzytelny

Odpis wierzytelny wyroku Najwyższego Trybunału Administracyjnego uchylający zaskarżone przez Sabinę Czajkowską- Przybylską orzeczenie.

Najwyższy Trybunał Administracyjny

Świadectwo ślubu

Świadectwo ślubu Stanisława Napiórkowskiego i Eugenii Czajkowskiej wydane przez Parafię Lwów- Kleparów.

Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego w Kleparowie

Fotografia

Fotografia z Pierwszej Komunii Świętej Antoniego Skibińskiego wraz z grupą innych dzieci.

Świadectwo z egzaminu uzupełniającego

Świadectwo z egzaminu uzupełniającego wydane na nazwisko Kazimierz Trzeciak przez Państwową Komisję Egzaminacyjną dla czynnych a niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych, Wilno, Rzeczpospolita Polska (obecnie Litwa) 10.07.1931.

Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla czynnych a niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiej klasy Szkoły Powszechnej Św. Zofii we Lwowie przez Zbigniew Przybylskiego.

Publiczna Szkoła Powszechna im. Św. Zofii we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza trzeciej klasy przez Zbigniew Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Prywatnym Seminarium Nauczycielskim im. Zofii Strzałkowskiej we Lwowie.

Prywatne Seminarium Nauczycielskie im. Zofii Strzałkowskiej

Uchwał Sądu w Podhajcach

Uchwała Sądu Grodzkiego w Podhajcach dotycząca zezwolenia na odpisanie z realności Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej części parcel gruntu i utworzenie dla nich nowego ciała hipotecznego i intabulację do tego wpisu hipotecznego na rzecz Stefana Wyrsty.

Sąd Grodzki w Podhajcach

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiego semestru trzeciej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Zofii Strzałkowskiej we Lwowie.

Prywatne Seminarium Nauczycielskie im. Zofii Strzałkowskiej

Dowód ubezpieczeniowy

Dowód ubezpieczeniowy dot. ubezpieczenia nieruchomości Wiktora Waśniewskiego od pożaru wydany przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Inspektor Wojewódzki w Słonim, Słonim 30.06.1933.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Uchwała Sądu Okręgowego we Lwowie

Uchwała Sądu Okręgowego we Lwowie zezwalająca na intabulację w stanie biernym realności Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej i ustanowienia prawa zastawu dla kaucji do wysokości 19500 zł służącej na zabezpieczenie obowiązków względem pretensji zapisem tym objętych na rzecz Miejskiej Kasy Oszczędności we Lwowie.

Sąd Okręgowy we Lwowie

Potwierdzenie urodzenia

Potwierdzenie urodzenia Juliana Fertscha, syna Jana i Marii z d. Stupnicka, wydane przez Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie.

Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie

Odpis

Dokument informujący o wyznaczeniu inżyniera Jan Fertsch na zastępcę kierownika działu robót górniczych w Kopalni "Foch" na czas choroby lub urlopu kierownika.

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza czwartej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim nr 118 im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiego półrocza czwartej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

List hipoteczny

List hipoteczny na sumę 1700 złotch w złocie obciążający nieruchomość w miejsc. Borek [pow. gostyński, woj. wielkopolskie] będącą własnością Stanisławy Grymińskiej wydany przez Sąd Powiatowy w Koźminie, Koźmin 6.12.1934. [Dokument skłąda sie z dwóch części: właściwego listu hipotecznego oraz wypisu z aktu zeznania przed notariuszem drem Zbigniewem Dulębą.]

Sąd Powiatowy w Koźminie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza piątej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Świadectwo

Dokument potwierdzający, że inżynier Jan Fertsch pracował w kopalniach "Święty Jacek" w Chorzowie, "Foch" oraz "Piotr-Paweł" w Knurowie od 21.06.1931 r. do 1.04.1935 r.

Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku

Poświadczenie

Dokument potwierdzający, że inżynier Jan Fertsch pracował w kopalniach "Hillebrand" od 01.11.1930 r. do 01.04.1931 r.

Wirek Kopalnie Spółka Akcyjna - Chebzie Śląsk

Poświadczenie

Dokument potwierdzający, że inżynier Jan Fertsch pracował w Zakładach Górniczych "Silesia" we wsi Dziedzice [obecnie Czechowice-Dziedzice] w okresie od 01.06.1926 r do 30.09.1928 r.

Zakłady Górnicze "Silesia" Sp. Akcyjna

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia przez Zbigniewa Przybylskiego Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim we Lwowie im. Stanisława Sobińskiego.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Świadectwo urodzenia i chrztu

Świadectwo chrztu Zbigniewa Przybylskiego wystawione przez Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie.

Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego przy Państwowym Szpitalu Powszechnym we Lwowie

Odpis

Dokument informujący o awansie inżyniera Jana Fertscha na stanowisko "Senjora kopalni".

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

Wyciąg hipoteczny

Wyciąg hipoteczny stanu posiadania własności i ciężarów realności Uhrynów przy Sądzie Grodzkim w Podhajcach.

Urząd Ksiąg Gruntowych w Podhajcach

Wyciąg hipoteczny

Wyciąg hipoteczny stanu posiadania własności i ciężarów realności gminy Uhrynów przy Sądzie Grodzkim w Podhajcach.

Urząd Ksiąg Gruntowych w Podhajcach

Results 1 to 100 of 1993