Pokazano 750 rekordów

Opis archiwalny
Gdańsk (woj. pomorskie) With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Teresa Nowak na plaży

Teresa Nowak na jednej z plaż Zatoki Gdańskiej w trakcie obozu wędrownego "Morze" 24.07-7.08.1969 r.

Nowak Zbigniew

Turyści na plaży

Turyści na jednej z plaż Zatoki Gdańskiej, pełnej suszących się sieci rybackich.

Nowak Zbigniew

Teresa Nowak nad Morzem Bałtyckim

Teresa Nowak najprawdopodobniej w Gdyni w trakcie obozu wędrownego "Morze" 24.07-7.08.1969 r.Na Morzu Bałtyckim w oddali statek Polskiej Marynarki Handlowej "Dar Pomorza".

Nowak Zbigniew

Oświadczenie KKP w sprawie wolnych sobót, z dn. 08.01.1981r.

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność wyjaśnia przyczyny impasu w rozmowach ze stroną rządową w sprawie wprowadzenia wolnych sobót, wskazując na jednostronne wprowadzenie przez rząd przedłużenia czasu pracy w pozostałe dni tygodnia oraz odmowę dostępu do danych gospodarczych i środków masowego przekazu, a także zaostrzenie cenzury, unikanie możliwości porozumienia z NSZZ Solidarność, ataki propagandowe na Związek i przetrzymywanie więźniów politycznych

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Uchwała KKP NSZZ "Solidarność"

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" przedstawia działania strony rządowej jako łamanie ustaleń Porozumienia Gdańskiego, wyszczególniając m. in. wstrzymanie prac nad ustawami o cenzurze, związkach zawodowych i samorządzie robotniczym,blokowanie "Solidarności" dostępu do mediów, aresztowanie szeregu działaczy związkowych, konflikt o wolne soboty; wzywa do koordynacji lokalnych akcji strajkowych; zapowiada przedstawienia całemu związkowi szczegółowego programu działania; określa wstrzymania represji przez władze jako warunek pokoju społecznego; deklaruje gotowości do dialogu; popiera postulatu legalizacji związku zawodowego rolników; zapowiada podjęcie walki o postulowane rozwiązania drogą strajku i wzywa do niepodejmowania strajków bez konsultacji z sobą

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Koło Kombatantów NSZZ "Solidarność" - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

Awers: apel Krajowej Rady Koła Kombatantów NSZZ "Solidarność" o zakładanie regionalnych Kół Kombatantów NSZZ "Solidarność", połączony z informacją na temat Koła, mającego być organizacją apolityczną zrzeszającą uczestników walk o polskość i niepodległość, a wykluczającą uczestników walk bratobójczych i stalinowskich represji; podstawą i wartościami budującymi wspólnotę Koła jest moralność i honor, zaś zadaniem Koła jest rozwijanie postaw patriotycznych, przywracanie rangi udziałowi różnych środowisk i formacji w walce o niepdoległość oraz kultywowanie hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna"; ponad tekstem rysunek - na tle panopliów krzyż kawalerski z wpisanym orłem legionowym siedzącym na napisie Koło Kombatantów, w dolnym ramieniu krzyża napis "Solidarność";Rewers: informacja o reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, mającego pracować nad podniesieniem wartości fizycznych, moralnych i ideowych młodzieży, wraz z przypomnieniem rodowodu Towarzystwa i zasług dla społeczeństwa i walk o niepodległość - powstanie w 1867 i wytworzenie klimatu dla powstania skautingu, harcerstwa i związków strzeleckich, na bazie których powołano Legiony Polskie w czasie I Wojny Światowej; Towarzystwo wyraża nadzieję, że NSZZ "Solidarność" poprze inicjatywę odrodzenia ruchu sokolego; ponad tekstem rysunek wznoszącego się do lotu sokoła ze sztangą w szponach

Krajowa Rada Koła Kombatantów NSZZ "Solidarność"

Komunikat pierwszego ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli środowisk uczniowskich - Gdańsk 81`

Komunikat pierwszego ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli środowisk uczniowskich... które odbyło się w dniach 12-13 września 1981... z udziałem przedstawicieli 46 ośrodków, w wyniku którego powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej... określono program działania i opracowano projekt statutu... wyłoniono prezydium OKZ NFMSz w składzie... do informowania o działalności Federacji upoważniono... Powołano również Centralny Zespół Informacji, którego zadaniem jest przekazywanie informacji dotyczących Federacji do wszystkich regionów kraju. Adres CZI... w tekście nazwiska i adresy członków prezydium oraz osób upoważnionych do informowania o działalności NFMSz; nakreślone cele NFMSz; stwierdzenie historyczności szansy stworzenia organizacji młodzieżowej przez samą młodzież, apel o kontakt i włączenie się w działalność; poprawki, nieokreślony rysunek i adnotacje długopisem

Niezależna Federacja Młodzieży Szkolnej

I Przegląd Piosenki Prawdziwej - zakazane piosenki

Na żółtym tle rysunek wzniesionej, zaciśniętej pięści, trzymającej mikrofon, obok napis I Przegląd Piosenki Prawdziwej czerwonym tuszem zakazane piosenki przegląd odbył się w dniach 20-22.08.1981 w Hali "Olivia" w Gdańsku-Oliwie, wystąpili m. in. Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Andrzej Rosiewicz, Antonina Krzysztoń, Maciej Zembaty, Jacek Zwoźniak, Piotr Szczepanik

N.N.

Kąpiel w Morzu Bałtyckim

Grupa kobiet kąpiących się w Morzu Bałtyckim w trakcie obozu wędrownego "Morze" 24.07-7.08.1969 r.

Nowak Zbigniew

Odezwa do członków i sympatyków Solidarności Walczącej

Awers: rysunek stylizowanego na XVII wiek herbu polskiego - orzeł w kartuszu herbowym, ponad kartuszem korona zamknięta, na piersi orła "kotwiczka" - znak Solidarności Walczącej; obok herbu napis Solidarność Walcząca Gdańsk / OdezwaRewers Odezwa do członków i sympatyków Solidarności Walczącej tekst nawiązujący do konfliktu personalnego pomiędzy działaczem SW Trójmiasto Romanem Zwiercanem a działaczem SW Gdańsk Henrykiem Piecem, który wstąpił do Milicji Obywatelskiej z polecenia kierownictwa SW Gdańsk; oskarżenie Zwiercana o pospolite przestępstwa - co w świetle postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku z 1991 okazało się nieprawdą; deklaracja zgodności form działalności SW Gdańsk "z zasadami ideowymi Kornela Morawieckiego" - akcje odwetowe na funkcjonariuszach SB i ZOMO miały być uzgodnione z Komitetem Wykonawczym SW we Wrocławiu; tekst kończy odcięcie się od środowiska NSZZ "Solidarność" i Solidarność Walcząca Trójmiasto

Solidarność Walcząca

Uchwała KKP NSZZ "Solidarność"

Uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność", piętnująca stronę rządową za złe wyniki gospodarcze, zatrzymanie prac nad ustawami o związkach zawodowych, cenzurze i samorządzie robotniczym, niedotrzymywanie Porozumień Gdańskich, groźby zaostrzania represji na KSS "KOR" i działaczy ruchu rolników indywidualnych; KKP przestrzega Międzyzakładowe Komitety Założycielskie przed nieskoordynowanymi akcjami strajkowymi i zapowiada przedstawienie planu działania oraz postulatów dotyczących spraw socjalno-bytowych i zmian prawno-instytucjonalnych; żąda zaprzestania represji karnych i administracyjnych wobec działaczy KSS "KOR" i ruchu rolników indywidualnych; potępia uchwałę antystrajkową rządu Józefa Pińkowskiego i deklaruje gotowość współpracy z nowym rządem Wojciecha Jaruzelskiego; popiera aspiracje ruchu rolników indywidualnych, ale zapowiada wstrzymanie się od strajku solidarnościowego w tej materii; naciska na realizację ustaleń z 30 stycznia br. dotyczących dostępu "Solidarności" do mediów, w przeciwnym wypadku konieczne będzie przeprowadzenie ogólnokrajowego strajku; w związku z tym KPP zwraca się do MKZ-ów o konsultacje każdej planowanej akcji strajkowej, w przeciwnym wypadku KPP odetnie się od niekoordynowanych działań

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Oświadczenie KKP NSZZ "Solidarność w sprawie wolnych sobót

Sprawozdanie z rozmów przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami strony rządowej z 20-21.01.1981 i później, w sprawie wprowadzenia wolnych sobót, jako realizacji prawa pracowników do 40-godzinnego tygodnia pracy; kompromisowa propozycja "Solidarności" została przez rząd zignorowana, w związku z czym "Solidarność" oświadcza, że rząd bierze na siebie odpowiedzialność za następstwa tej decyzji

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

List matki

Apel anonimowej matki do rządu PRL o podwyższenie zasiłku rodzinnego do wysokości tych przyznawanych pracownikom resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wojska PolskiegoPodpisano przez matki i Obywatelki Kolejowego szpitala i zapewne przez wszystki ! matki w Polsce

N.N.

Oświadczenie KKP w sprawie realizacji porozumień sierpniowych i strajku ostrzegawczym

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" wskazuje, że 30.09.1980 r. mija termin podpisania przez stronę rządową porozumień branżowych, podczas gdy tylko w niektórych zakładach tego dokonano; ponadto nie są realizowane inne postulaty strajków sierpniowych: kwestie płac i dostępu do środków masowego przekazu, ponadto administracja państwowa często utrudnia powstawanie lokalnych struktur "Soldiarności"; w związku z tym KKP zarządza 1-godzinny strajk ostrzegawczy na dzień 03.10.1980, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Protest pod ambasadą Chin w Warszawie

Warszawa, 06-06-1989. Wielodniowy protest pod ambasadą Chin po krwawym stłumieniu demonstracji na placu Tian'anmen (Plac Niebiańskiego Spokoju) w Pekinie 4 czerwca. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Oświadczenie KKP w sprawie wolnych sobót, z dn. 08.01.1981roku

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność wyjaśnia przyczyny impasu w rozmowach ze stroną rządową w sprawie wprowadzenia wolnych sobót, wskazując na jednostronne wprowadzenie przez rząd przedłużenia czasu pracy w pozostałe dni tygodnia oraz odmowę dostępu do danych gospodarczych i środków masowego przekazu, a także zaostrzenie cenzury, unikanie możliwości porozumienia z NSZZ Solidarność, ataki propagandowe na Związek i przetrzymywanie więźniów politycznych

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Odsłonięcie pomnika Poległych Stoczniowców

Przedstawiciele górników oraz marynarzy tuż przed odsłonięciem pomnika Poległych Stoczniowców. W tle tablica pamiątkowa z napisem: "Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi- Amen". Poniżej " Oddali życie abyś ty mógł żyć godnie". Na murze napis: " Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo".

Tadeusz Daleczko

Jajek nie ma

Wrocław, 04-1990. Informacja w jednym z miejsc sprzedaży jajek. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Oświadczenie KKP w sprawie realizacji porozumień sierpniowych i strajku ostrzegawczym

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" wskazuje, że 30.09.1980 r. mija termin podpisania przez stronę rządową porozumień branżowych, podczas gdy tylko w niektórych zakładach tego dokonano; ponadto nie są realizowane inne postulaty strajków sierpniowych: kwestie płac i dostępu do środków masowego przekazu, ponadto administracja państwowa często utrudnia powstawanie lokalnych struktur "Soldiarności"; w związku z tym KKP zarządza 1-godzinny strajk ostrzegawczy na dzień 03.10.1980, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00; za zgodność: A. Rozpłochowski; faksymile podpisu Andrzeja Rozpłochowskiego

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Odsłonięcie pomnika Poległych Stoczniowców

Przedstawiciele górników oraz marynarzy tuż przed odsłonięciem pomnika Poległych Stoczniowców. W tle tablica pamiątkowa z napisem: "Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi- Amen". Poniżej " Oddali życie abyś ty mógł żyć godnie". Na murze napis: " Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo".

Tadeusz Daleczko

Robotnicy '80: pełnometrażowy film dokumentalny o strajku w Stoczni Gdańskiej

film dokumentalny; reżyseria, realizacja: Andrzej Chodakowski, Andrzej Zajączkowski; zdjęcia: Michał Bukojemski, Jacek Petrycki; dźwięk: Witold Popkiewicz, Halina Paszkowska; montaż: Katarzyna Maciejko, Maryla Szymańska, Joanna Wojtulewicz; produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych Warszawa; czas: 94 min.; obraz czarno-biały

Pągowski Andrzej

Nominacja

nominacja dla podasystenta kolejowego w Działdowie Gerharda Kaebera na stanowisko asystenta kolejowego PKP; data nominacji 01.03.1922 r.; data wniesienia opłaty stęplowej 19.08.1922 r.

Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku

Kwalifikacja pracownika

ocena kandydata na stanowisko asystenta kolejowego w Działdowie Gerharda Kaebera sporządzona przez komisję kwalifikacyjną Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku;

Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku

Kwalifikacja pracownika

ocena Gerharda Kaebera, asesora kolejowego w Chełmży, wydana przez Komisję Kwalifikacyjną Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku;

Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku

Zaświadczenie o odznaczeniu

informacja o przyznaniu Gerhardowi Kaeberowi, asesorowi na stacji kolejowej Toruń Mokredziś: Toruń Wschód, Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości;

Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku

Zawiadomienie o ocenie kwalifikacyjnej

zawiadomienie o przyznaniu Gerhardowi Kaeberowi, asesorowi w ekspozyturze towarowej stacji kolejowej Toruń Mokre dziś: Toruń Wschód, stopnia oceny kwalifikacyjnej;

Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku

Zaliczenie lat służby

zliczenie lat służby na kolei Gerharda Kaebera, asesora na stacji kolejowej Toruń Mokre dziś: Toruń Wschód, na dzień 01.09.1929 r.;

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Gdańsku

Komunikat nr 1 Krajowego Komitetu Strajkowego ogłaszającego strajk generalny w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego

Krajowy Komitet Strajkowy informuje o wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniu działaczy "Solidarności" i w związku z tym ogłasza strajk generalny, zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami; strajk ma trwać do uwolnienia aresztowanych i odwołania stanu wojennego; KKS przypomina o zachowaniu dyscypliny, spokoju, konieczności poszanowania społecznego majątku i unikania zbędnych starć z siłami porządkowymi; za KKS podpisano: Mirosław Krupiński - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej - Andrzej Konarski, Eugeniusz Szumiejko, Jan Waszkiewicz - członkowie prezydium Komisji Krajowej - Aleksander Przygodziński - członek Komisji Krajowej; pieczęcie tekstowe Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Mirosława Krupińskiego i Eugeniusza Szumiejki; podpisy M. Krupińskiego i E. Szumiejki

Krajowy Komitet Strajkowy

Kobiety na plaży

N/z grupa kobiet na jednej z plaż Zatoki Gdańskiej w trakcie obozu wędrownego "Morze" 24.07-7.08.1969 r.

Nowak Zbigniew

III Rocznica Strajków Rolników Polskich Ustrzyki - Rzeszów

Kopertówka wydana z okazji 3 rocznicy strajków rolników polskich i podpisania porozumień ustrzycko-rzeszowskich, które przyczyniły się do powstania NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność"

Strajk

Kopertówka zawiadamia o strajku w Stoczni Gdańskiej 2.05.1988.

Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z abp Tadeusz Gocłowski, Tadeusz Mazowiecki. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z od lewej kard. Henryk Gulbinowicz (tyłem), abp Tadeusz Gocłowski, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z abp Tadeusz Gocłowski, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z od lewej kard. Henryk Gulbinowicz , abp Tadeusz Gocłowski, Tadeusz Mazowiecki. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Tadeusz Mazowiecki. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. FN/z Tadeusz Mazowiecki (tyłem), Lech Wałęsa. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Mikołaj Kozakiewicz (PSL), marszałek sejmu kontraktowego. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z abp Tadeusz Gocłowski, Tadeusz Mazowiecki. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z ks. Józef Tischner. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Lech Wałęsa. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Lech Wałęsa. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Lech Wałęsa. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Lech Wałęsa. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Lech Wałęsa. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Zbigniew Bujak. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Tomasz Wojcik. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Tomasz Wojcik. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.N/z Alojzy Pietrzyk. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Jerzy Kropiwnicki. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z od prawej Andrzej Słowik, Jerzy Kropiwnicki. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z od lewej Jerzy Kropiwnicki, Andrzej Słowik Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z od lewej Jerzy Kropiwnicki, Andrzej Słowik Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Grupa kobiet w Morzu Bałtyckim

Grupa kobiet kąpiących się w Zatoce Gdańskiej. Uczestniczki obozu wędrownego "Morze" 24.07.1969 r. - 07.08.1969 r.

Nowak Zbigniew

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Lech Wałęsa. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Lech Wałęsa. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Lech Wałęsa. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Krajowy Zjazd Solidarności – 1990

Gdańsk, 19-04-1990 do 22-04-1990. Hala Olivia, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. N/z Lech Wałęsa. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Wyniki 1 do 100 z 750